ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

29. 05. 2017. године  

 

 

ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА ЧАКОР "ЧАКОР"


 


Представници НВO Клуб Велика и Фонда за активно грађанство потписали су, 29. маја 2017. године, Уговор о финансијској подршци фАКТ-а  пројекту Клуба „Покретање инцијативе за израдсу Студије заштите природног добра Чакор“. Средства у износу 2.350 евра додијељена су на конкурсу у оквиру програма Грађанска акција, а у знаку подршке за шестомјесечне активности на промоцији ове идеје.

Клуб Велика је иницијатор и предлагач усвојених доуна просторно-урбанистичког плана општине Плав, гдје су препознате природне вриједности Чакора и околних величких планина, а на основу којих је Клуб Велика покренуо иницијативу за формирање заштићеног подручја Чакор, важан је предуслов за израду Студије заштите заштићеног природног добра ове области.

Подручје које предложемо за заштиту простире се на територији општина Плав, Андријевица и Беране, те је основни циљ пројекта координација сарадње њихових органа и представника, како би иницијатива за израду Студије заштите била што хитније покренута.

Овај простор, иначе, чини геолошку цјелину и значајан је дио природне и културне баштине, али је неопходно спровођење и подизање заштите на виши ниво, као и усклађивање са стандардима Европске Уније.  Подручје планине Чакор није ушло у састав Националног парка Проклетије и потребни су додатни напори у очувању природне средине и хитне заштите најугроженијих природних добара на овом простору. Јер, нерационално коришћење природних ресурса и одсуство надзора активности на подручју за које је потребно покретање иницијативе за израду Студије заштите природног добра Чакор (простор између насељених зона села: Грачаница, Шекулар, Велика, Новшиће, Горња Ржаница и Метех) довело је до дубљег угрожавања већ угроженог биодиверзтета и фауне, а шуме се деценијама интензивно вишенамјенски користе и прилично су, посебно у државном власништву, разријеђене, а поједини шумски захвати у граничном дијелу са Косовом посве деградирани.

Покретање иницијативе за израду Студије заштите природног добра Чакор, и коначно проглашење заштитећеног добра, створило би услове и за одрживи развој и унапређење квалитета живота становника овог подручја, уз максималну заштиту природног и социокултурног наслеђа, као и одрживог коришћења природних ресурса за потребе и добробит мјештана, опшгтине и државе.