СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

 

 ПОСЛОВНИК О РАДУ ПРВЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ "КЛУБА ВЕЛИКА"

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Poslovnikom o radu Skupštine nevladinog udruženja “KLUB VELIKA” (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuju se pitanja djelovanja članova Skupštine nevladinog udruženja “KLUB VELIKA” (u daljem tekstu: članovi Skupštine), sazivanja i održavanja sjednica, javnosti rada i druga pitanja od značaja za rad Skupštine nevladinog udruženja “KLUB VELIKA” (u daljem tekstu: Skupština).

Član 2

Pitanja koja se odnos na način rada , a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti posebnom odlukom.

Član 3

Odredbe Poslovnika su obavezujeće za sve članove Skupštine, kao i za ostala lica koja prisustvuju sjednicama.

Član 4

O primjeni Poslovnika stara se član koji predsjedava Skupštinom.

 

II ČLANOVI SKUPŠTINE

Član 5

Članovi Skupštine su svi aktivni I počasni članovi udruženja “KLUB VELIKA”.

Stalni član Kluba je lice za koje je Upravni odbor donio odluku o prijemu u članstvo, koji aktivno učestvuje u radu Kluba i ima pravo glasa.

Počani član je lice kojem su priznate posebne zasluge u afirmaciji i razvoju Kluba kao cjeline.

Član 6

O radu članova Skupštine vodi se evidncija.

Evidncija sadrži podatke o prisustvu članova na sjednicama Skupštine, sjednicama radnih tijela I preduzetim aktivnostima.

O vođenju evidencije stara se Sekretar Kluba.

Član 7

Član koji prisustvuje sjednici Skupštine ima pravo na naknadu troškova prevoza, smještaja i hrane ukoliko za to postoje finansijske mogućnosti. Odluku o mogućim troškovima donosi Upravni odbor Kluba na predlog Generalnog sekretara.

Član 8

U izvršavanju svojih dužnosti, član Skupštine ima pravo i obavezu da učestvuje u radu i odlučivanju u Skupštini, zasnivajući svoja gledišta i uvjerenja na ciljevima i djelatnostima utvrđenim u čl. 48-49. Statuta udruženja. U skladu sa tim član Skupštine:

- ima pravo i obavezu da prisustvuje sjednicama Skupštine;

- ima pravo da pokreće rasprave o pitanjima iz djelokruga Skupštine i da predlaže rješenja, zaključke, odluke i opšte akte;

- dužan je da izvršava utvrđene obaveze, izvršava povjerene mu zadatke i da učestvovuje u aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela;

- ima pravo da bude redovno i pravovremeno obavještavan o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada Skupštine.

 

III SJEDNICA SKUPŠTINE

Sazivanje sjednice i učestvovanje u radu

Član 9

Skupština radi I odlučuje na sjednicama.

Skupština održava redovne, svečane I vanredne sjednice.

Član 10

Sjednice Skupštine saziva Generalni sekretar uz prethodnu pisanu saglasnost Upravnog odbora.

Saziv sjednice Skupštine sadrži: broj sjednice, datum održavanja, vrijeme početka rada sjednice, mjesto održavanja I predlog dnevnog reda.

Saziv za sjednicu mora biti upućen članovima najmanje deset dana prije dana određenog za održavanje sjednice sa predlogom dnevnog reda u pisanoj ili elektronskoj formi.

Uz saziv za sjednicu dostavlja se zapisnik sa prethodne sjednice I materijal za dnevni red.

Skupština ne može odlučivati o pitanjima za koja članovima nije dostavljen odgovarajući material.

Član 11

U radu skupštine mogu učestvovati zainteresovani građani.

Građani koji su zainteresovani da učestvuju u radu Skupštine potrebno je da o tome u pisanoj formi obavijste Generalnog sekretara, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

Generalni sekretar će u skladu sa prostornim mogućnostima I potrebama obezbjeđenja optimalnih uslova za rad sjednice Skupštine, dozvoliće zainteresovanim građanima da prisustvuje sjednici I o tome će ih obavijestiti na pogodan način.

 

TOK SJEDNICE

Član 12

Sjednicom Skupštine predsjedava član koji bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice (u daljem tekstu: predsjedavajući).

Predsjedavajući otvara sjednicu i utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Pod kvorumom, u smislu ovog pravilnika, smatra se prisustvo najmanje 20% od ukupnog broja upisanih članova Kluba.

Kvorum se utvrđuje prozivkom.

Prozivku vrši Generalni sekretar Kluba.

Generalni sekretar saopštava koji su ga članovi izvijestili da su spriječeni da prisustvuju sjednici, kao i koja lica su pozvana da prisustvuju sjednici.

Kvorum je potreban za početak rada sjednice, usvajanje zapisnika, utvrđivanje dnevnog reda i za odlučivanje.

Član 13

Ako u toku sjednice predsjedavajući utvrdi da ne postoji kvorum u skladu sa članom 10 ovog poslovnika ,prekida sjednicu dok se ne obezbijedi kvorum i određuje vrijeme nastavka sjednice.

Ako i poslije isteka vremena iz stava 1 ovog člana ne postoji kvorum, predsjedavajući Skupštine odlaže nastavak sjednice, za određeni dan ili na neodređeno vrijeme.

O odlaganju sjednice obavještavaju se članovi.

Predsjedavajući može prekinuti sjednicu kada ocijeni da je povodom određenog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice neophodno izvršiti konsultacije i pribaviti potrebno mišljenje i u drugim slučajevima ako to Skupština odluči.

U slučaju prekida sjednice predsjedavajući Skupštine određuje vrijeme nastavka sjednice.

Predsjedavajući može odrediti pauzu ako to zahtijevaju okolnosti u radu sjednice.

Član 14

Prije prelaska na utvriđivanje dnevnog reda sednice Skupštine usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Član može dati primjedbe na zapisnik I tražiti da se u njemu izvrše odgovarajuće izmjene I dopune.

Predsjedavajući nakon glasanja konstatuje da je zapisnik usvojen bez primjedbi, odnosno sa izmjenama i dopunama koje su prihvaćene.

Član 15

Nakon usvajanja zapisnika utvrđuje se dnevni red.

Predsjedavajući daje potrebna obavještenja u vezi sa predloženim dnevnim redom.

Na samoj sjednici se može predložiti izmjena ili dopuna dnevnog reda. Obrazloženje za izmjenu dnevnog reda daje predlagač, odnosno njegov predstavnik.

O predlogu za izmjenu dnevnog reda, članovi se izjašnjavaju odmah po datom predlogu.

Član 16

O predlogu dnevnog reda u cjelini Skupština odlučuje bez pretresa, večinom glasova prisutnih članova.

Član 17

Predsjedavajući objavljuje utvrđeni dnevni red.

Član 18

Na sjednici Skupštine otvara se rasprava o pitanjima po redosljedu utvrđenim dnevnim redom.

Predsjedavajući može u toku trajanja sjednice, radi efikasnosti I racionalnosti rada, predložiti izmjene u redosljedu rasprave ili spajanju pojedinih tačaka, o čemu odlučuje Skupština.

Član 19

Prijava za riječ vrši se dizanjem ruke I može se podnositi sve do zaključenja rasprave.

Predsjedavajući daje riječ govornicima po redosljedu prijave za raspravu.

Učesnik u raspravi treba da govori samo o pitanju koje je predmet rasprave, i to kratko i bez ponavljanja izlaganja koja su već iznesena na sjednici i dužan je držati se predmeta rasprave.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjedavajući će ga opomenuti i pozvati da se drži predmeta iste, a u ponovljenom slučaju može mu oduzeti riječ.

Po pravilu niko ne može govoriti o istom predmetu rasprave više od dva puta, osim uz posebno odobrenje predsjedavajućeg.

Član 20

Izlaganje člana ili drugog učesnika u pretresu može trajati najduže 10 minuta, a po istoj tački dnevnog reda može da dobije riječ najviše dva puta.

Član ili drugi učesnik u pretresu može dobiti riječ drugi put tek kad se iscrpi lista učesnika koji govore prvi put, s tim da drugi put ne može govoriti duže od 5 minuta.

Skupština može, na prijedlog predsjedavajućeg odlučiti, bez pretresa, da se o pojedinoj tački dnevnog reda može govoriti samo jedan put.

Skupština može, na prijedlog predsjedavajućeg odrediti i drugačije vrijeme trajanje izlaganja.

Član 21

O redu na sjednici Skupštine stara se predsjedavajući.

Za povredu reda na sjednici smatra se:

- nepridržavanje odredbi Poslovnika,

- nekorektno i nedolično ponašanje prema učesnicima i prisutnima na sjednici i

- ometanje normalnog rada na sjednici.

Za povredu reda na sjednici može se izreći mjera upozorenja, oduzimanja riječi I udaljavanje sa sjednice.

Ako se govornik ni poslije upozorenja ne pridržava dnevnog reda, predsjedavajući mu oduzima riječ.

Član 22

Kada utvrdi da nema više prijavljenih za učešće u pretresu predsjedavajuću zaključuje pretres.

Član 23

Član I drugo lice može govoriti kada zatraži I dobije riječ.

Nije dozvoljeno ometanje člana i drugog lica dok govori po odobrenju predsjedavajućeg.

Mjera upozorenje izriče se članu koji svojim ponašanjem, uzimanjem riječi bez odobrenja, prekidanjem člana dok govori ili drugim sličnim postupkom narušava red na sjednici ili povređuje odredbe ovog poslovnika.

Mjera oduzimanja riječi izriče se odmah, bez prethodnog upozorenja člana koji upotrebljava riječi kojima vrijeđa dostojanstvo člana, drugih lica i Skupštine ili iznosi podatke i ocjene uvredljive za institucije kao i podatke iz privatnog života članova I drugih lica.

Mjeru upozorenja i oduzimanja riječi izriče predsjedavajući. 

Član 24

Mjera udaljenja sa sjednice izriče se članu koji ne poštuje odluku predsjedavajućeg o oduzimanju riječi, poslije drugog upozorenja ili koji na drugi način narušava red na sjednici.

O mjeri udaljenja člana sa sjednice odlučuje Skupština, na prijedlog predsjedavajućeg, bez pretresa.

Izrečene mjere unose se u zapisnik.

Član 25

Član kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice je dužan da se odmah udalji sa sjednice i ne može učestvovati u daljem radu.

Ako predsjedavajući propisanim mjerama ne može da održi red na sjednici, odrediće kratak prekid sjednice. Odredbe o održavanju reda na sjednici Skupštine primjenjuju se i na druge učesnike u radu sjednice, a shodno se primjenjuju i na rad radnih tijela Skupštine.

 

GLASANjE I ODLUČIVANjE

Član 26

Nakon zaključenja rasprave, predsedavajući poziva članove Skupštine da glasaju o prijedlogu odluke ili zaključka.

Po pravilu se glasa o cjelini prijedloga.

Ako su na predlog stavljene primedbe, najprije se glasa o njima, a zatim o prijedlogu u cjelini.

O primjedbama se glasa redosljedom kojim su podnesene.

Usvojene primedbe postaju sastavni dio prijedloga.

Član 27

Odluke o pitanjima sa dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih aktivnih članova Skupštine.

Član 28

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

Član 29

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan prisutnih članova.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

Član 30

Odsutni član može glasati i putem pisma.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjedavajući je dužan je da upozna članove koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

Član 31

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

-oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana;

-o odlučivanju po zahtijevu koji se odnosi na ostvarivanje interesa tog člana;

-u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa Kluba

Kada je interes člana iz alineje 3 prethodnog stava protivan interesu Kluba, to u svakom konkretnom slučaju cijeni Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

 

ZAPISNIK

Član 32

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

-mjesto i dan održavanja

-dnevni red

-imena prisutnih članova

- lično ime predsjedavajućeg

-lično ime zapisničara

-tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

-rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

-konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

-izdvojeno mišljenje članova

-vrijeme završetka.

Član 33

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

Član 34

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 35

Zapisnik se upućuje članovima Kluba najkasnije sa sazivom za narednu sjednicu.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Kluba kao dokument trajne vrijednosti.

 

IV TRANSPARENTNOST RADA

Član 36

Transparentnost rada Skupštine ostvaruje se:

- dostavljanjem poziva i pisanih materijala za sjednice članovima Skupštine i drugima čiji su materijali na dnevnom redu

- obaveštavanjem članova Udruženja o odlukama i zaključcima sjednica putem izjava, pisanih saopštenja i na druge načine.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Odredbe ovog Poslovnika tumači Skupština.

Član 38

Izmene i dopune Poslovnika vrši Skupština po postupku i na način njegovog donošenja.

Član 39

Ovaj Poslovnik smatra se usvojenim kada se za njega izjasni više od polovine prisutnih članova Skupštine s pravom glasa, a stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

 

Broj:_________

Datum: 27.07.2013. godine

Predsjedavajući Skupštine NVO Klub Velika