СТАТУТ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

  

 

На основу Закона о невладиним организацијма ("Сл.лист ЦГ", број 39/2011) Оснивачка скупштина невладиног удружења "КЛУБ ВЕЛИКА", на сједници одржаној 29.07.2012. године у Велици, усвојила је:

 

СТАТУТ

НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење "КЛУБ ВЕЛИКА" (у даљм тексту: Клуб) је невладино удружење основано удруживањем грађана у циљу ревитализације села Велике и других села из Муринског дијела Горњег Полимља, економског и културног уздизања, очувања традиције и културне баштине, побољшања начина живота свих који живе или долазе у Велику и околна мјеста

Члан 2.

Статутом Клуба уређује се:

- назив, сjедиште и симболи Клуба,

- печат и штамбиљ Клуба,

- чланство, врсте, начин учлањења, права и обавезе чланова,

- унутрашња организација, органи Клуба, њихов избор, права и обавезе,

- циљеви, дjелатност и финансирање,

- јавност рада и сарадња са другим ораганизацијеама,

- престанак рада и располагање са имовином,

- поступак измјена и допуна статута,

- друга битна питања која су од значаја за дјеловање и рад.

Члан 3.

Клуб је невладино удружење и има статус правног лица.

НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И СИМБОЛИ

Члан 4.

Назив удужења је "КЛУБ ВЕЛИКА"

Члан 5.

Сједиште клуба је у селу Велика, општина Плав.

Члан 6.

Клуб може имати свој симбол (амблем), заставу, значку и друга обиљележја, чији изглед, садржину и начин употребе, посебном одлуком, утврђује скупштина Клуба.

Члан 7.

Празник Клуба је 19. октобар, дан када је у Првом балканском рату, црногорска војска, Горњо-Васојевићки бригада у чијем је саставу био и Велички батаљон којим је командовао Костатин Микић, 1912 године извојевала коначну побједу над Турцима у нашем крају, што је довело до ослобођења наше општине након вишевјековног ропства.

ПЕШАТ И ШТАМБИЉ

Члан 8.

Клуб има свој печат и штамбиљ

Печат је округлог облика, пречника 3,5 цм. Рубом печата је написано: НЕВЛАДИНО УДРУЖЕЊЕ "КЛУБ ВЕЛИКА" ау средишњем дијелу је стилизован приказ три боровнице и 14 листића.

Штамбиљ Клуба је правоугаоног облика и садржи назив: НЕВЛАДИНО УДРУЖЕЊЕ КЛУБ ВЕЛИКА, ознаку за дјеловодни број и мјесто за датум.

Члан 9.

Управни одбор Клуба посебном одлуком уређује израду, начин употребе, чување, уништавање и друга питања која се односе на употребу печата.

ЧЛАНСТВО, ВРСТЕ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА

Члан 10.

Члан удружења може бити свако физичко или правно лице које прихвата циљеве и Статут Клуба, без обзира на своје пребивалиште или сједиште.

За учлањење је потребно да лице потпише приступницу или попуни формулар на сајту www.velika.me

Одлуку о пријему у чланство доноси управни одбор већином гласова.

О члановима Клуба води се електронска евиденција - Регистар чланова Клуба.

На основу одлуке управног одбора врши се упис у Регистар чланова Клуба и тада се стиче пуноправно чланство.

Члан може да иступи из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Члан 11.

Члан Клуба може бити стални и почасни.

Стални члан Клуба је лице за које је управни одбор донио одлуку о пријему у чланство, који активно учествује у раду Клуба и има право гласа.

Почасни члан је лице којем су признате посебне заслуге у афирмацији и развоју Клуба као цјелине.

Почасни члан нема право гласа.

Члан 12.

Клуб својим члановима издаје чланске карте.

Садржај и изглед чланске карте уређује се посебним актом.

OБАВЕЗЕ И ПРАВА ЧЛАНОВА

Члан 13.

Члан Клуба је обавезан, да:

- поштује Статут и друге опште акте Клуба,

- чува углед Клуба.

- активно доприноси остваривању циљева Клуба,

- обавља друге послове које му повјери скупштина или управни одбор Клуба,

Члан 14.

Члан Клуба има право, да:

- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Клуба,

- бира органе Клуба и да буде биран, три мјесеца након учлањења,

- предлаже активности, даје сугестије и примједбе на рад органа Клуба,

- предлаже измјену статута,

- добије надокнаду за активности које је остварио по одлуци Управног одбора,

- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба.

Члан 15.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Клубу престаје и на основу одлуке Управног одбора у случају непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Клуба.

Иницијативу за искључење из Клуба може да поднесе сваки члан Клуба.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднијет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Клубу.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 16.

Клуб је организован и делује на територији Црне Горе.

Ради ефикаснијег и економичнијег рада Клуб у свом саставу може оснивати ресоре за поједине области из свог дјелокруга рада.

Управни одбор Клуба доноси одлуку о оснивању следећих ресора:

- ресор за регионални развој и запосленост,

- ресор за пољопривреду и рурални развој,

- ресор за саобраћај и туризам,

- ресор за очување биодиверзитета и очување природних вриједности (воде, земљиште, шуме и сл),

- ресор за развој индустрије и енергетике,

- ресор за међународну сарадњу,

- ресор за маркетинг и медије,

- ресор за очување традиционалних вриједности и сарадњу са дијаспором.

Управни одбор може по потреби основати и друге ресоре.

Ресором руководи координатор, кога бира управни одбор. Чланове ресора одређује координатор.

Ресор може донијети правилник о свом раду, који мора бити сагласан са овим статутом и на који сагласност даје управни одбор.

OРГАНИ КЛУБА

Члан 17.

Органи удружења су:

- скупштина,

- управни одбор,

- генерални секретар

- саветодавни одбор

- секретар,

- благајник.

СКУПШТИНА

Члан 18.

Скупштина Клуба:

- усваја Статут Клуба,

- бира и разрјешава чланове управног одбора,

- усваја план рада за наредну и извјештај о раду за претходну календарску годину,

- усваја годишњи финансијски извјештај,

- одлучује о промени циља и дјелатности, престанку рада и расподели преостале имовине Клуба,

- одлучује о другим питањима за која статутом није утврђена надлежност других органа Клуба.

Члан 19.

Скупштину Клуба чине сви његови чланови, са једнаким правом гласа.

Редовна сједница скупштине одржава се најмање једном годишње а према потреби се може одржати и ванредна сједница.

Ванредна сједница скупштине се сазива уколико захтјев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе најмање једна трећина од свих чланова Клуба или двије трећине од свих чланова управног одбора, најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтјева за сазивање.

Скупштина одлучује ако је присутно најмање 20% уписаних чланова, а одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова.

Члан 20.

Сједница скупштине се сазива писменим обавјештењем о мјесту и времену одржавања скупштине и предлогом дневног реда. Сједницом пресједава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку сједнице.

Члан 21.

О доношењу Статута и његовим измјенама и допунама Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних или опуномоћених чланова Клуба.

Иницијативу за покретање поступка измјена и допуна Статута може покренути сваки цлан Скупштине као и Генерални секретар Клуба.

Члан 22.

О другим питањима из свог дјелокруга Скупштина одлучује простом већином гласова присутних чланова удружења.

Члан 23.

Скупштина одлучује јавним гласањем. Јавно гласање врши се дизањем руке или изјашњавањем путем поименичне прозивке чланова.

Члан 24.

Скупштина одлучује тајним гласањем о појединим питањима, кад то захтијева најмање 50% плус један присутних чланова Клуба.

Тајно гласање врши се путем гласачких листића.

Члан 25.

Одсутни члан може гласати и путем писма.

Писмо којим одсутни члан гласа о питањима из дневног реда пуноважно је и узима се у обзир ако стигне Скупштини до њеног одржавања.

Предсједавајући је дужан је да упозна чланове који су присутни како је гласао одсутни члан.

Члан 26.

Члан Скупштине не може гласати када се одлучује о питањима:

- ослобађања од одређених обавеза и одговорности тога члана;

- о одлучивању по захтијеву који се односи на остваривање интереса тог члана;

- у другим случајевима када члан има интерес против интереса Клуба

Када је интерес члана из става 3 овог члана противан интересу Клуба, то у сваком конкретном случају цијени Скупштина.

Искључење права гласа чланова односи се само на питање због кога је дошло до искључења.

Члан 27.

На свакој сједници Скупштине води се записник о раду Скупштине.

У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине а нарочито:

- мјесто и дан одржавања

- дневни ред

- имена присутних чланова

- лично име предсједавајућег

- лично име записничара

- ток рада, а посебно питања о којима се расправља, имена лица која су учествовала у расправи и сажета садржина њихових излагања

- резултат гласања по појединим тачкама дневног реда

- констатација предсједавајућег о доношењу одлука

- издвојено мишљење чланова

- вријеме завршетка.

Члан 28.

Свака одлука Скупштине се уноси у записник.

Уз записник се прилажу и докази о сазивању Скупштине.

Члан 29.

Записник потписује предсједавајући Скупштине и записничар.

Ако се записник састоји од више страница, предсједавајући и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).

Члан 30.

Чланови Скупштине имају право прегледа записника по његовом састављању и потписивању предсједавајућег и записничара.

Записник о раду Скупштине чува се у архиви Клуба као документ трајне вриједности.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 31.

Управни одбор Клуба сачињавају предсједник Савјетодавног одбора и најмање десет чланова. Управни одбор именује и разрјешава скупштина Клуба.

Чланове управног одбора именује скупштина на период од четри године. Број мандата није ограничен и чланови имају право на реизбор.

Управни одбор има предсједника. Председник одбора бира се простом већином свих чланова одбора, на период од четри године. Избор предсједника управног одбора верификује скупштина Клуба.

Члан 32.

Управни одбор одржава сједницу према потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Изузетно, у случају хитности или других објективних околности, одбор може одржати и телефонску сједницу.

Члан 33.

Управни одбор:

- стара се о спровођењу одлука скупштине,

- управља Клубом и стара се о спровођењу својих одлука,

- именује и разрешава генералног секретара Клуба,

- даје сагласност на избор секретара и благајника Клуба,

- доноси предлог плана и предлог програма рада за текућу годину,

- доноси предлог финансијског плана,

- доноси одлуке о утрошку средстава,

- контролише финансије,

- према потреби оснива ресоре и друга радна тијела,

- обавља друге послове у вези остваривања циљева, дјелатности и несметан рад Клуба.

Члан 34.

Управни одбор одлучује ако је присутна најмање једна половина изабраних чланова, а одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова.

Чланови управног одбора имају право да поднесу оставку скупштини Клуба.

Чланови управног одбора који су поднијели оставку или су опозвани, остају на дужности до избора њиховог наследника.

Члан 35.

Управни одбор има правно да сазове ванредну скупштину у случају да је предсједник не сазове у року од 30 дана од када је поднијет захтјев за њено сазивање.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 36.

Генерални секретар, дужан је да:

- представља Клуб,

- спроводи одлуке скупштине и управног одбора,

- заступа Клуб у правном промету и уз претходну сагласност управног одбора закључује уговоре у име и за рачун Клуба,

- организује оперативни рад и налаже извршење финансијског плана (финансијски налогодавац),

- одговара за законитост рада,

- по истеку сваке календарске године скупштини поднесе извештај о реализацији програма рада и извјештаја о извршењу финансијког плана (завршни рачун), након усвајања на управном одбору.

Члан 37.

Генералног секретара бира управни одбор на период од четри године, и на ту дужност може бити поново биран највише још један пут.

Одлуком о постављењу утврђује се дан ступања на функцију генералног секретара Клуба.

Члан 38.

За обављени рад и вријеме проведено на раду генерални секретар Клуба може примити зараду, накнаду зараде и друга примања која одреди управни одбор.

Члан 39.

Генерални секретар може бити разријешен функције, у следећим случајевима:

- ако постоје губици у пословању Клуба,

- ако својим несавјесним или нестручним радом или прекорачењем овлашћења нанесе штету Клубу, или ако је услед тога могла настати штета,

- Због неспособности да организује и води повјерене му послове и послове из свог дјелокруга.

Члан 40.

О разрешењу Генералног секретара одлучује управни одбор Клуба.

Одлука управног одбора о разрешењу Генералног секретара је коначна.

СAВЈЕТОДАВНИ ОДБОР

Члан 41.

Савјетодавни одбор сачињавају истакнути стручњаци, угледни људи, они који су досадашњим радом допринијели на промоцији и побољшању квалитета живота и циљева због којих се овај Клуб оснива.

Чланове савјетодавног одбора именује скупштина, на основу предлога управног одбора, на период од четири године.

Савјетодавни одбор има свог Предсједника, који је уједно и члан Управног одбора.

Предсједник Савјетодавног одбора се бира простом већином свих чланова одбора, на период од четири године. Избор предсједника савјетодавног одбора верификује скупштина Клуба.

Саветодавни одбор:

- прати рад и активности Клуба,

- саветује органе управљања и руковођења Клубом,

- промовише циљеве и дјелатност Клуба,

- предлаже пројекте и иницијативе релевантне за рад Клуба,

- дјелује у складу са програмским циљевима Клуба.

СEKРЕТАР

Члан 42.

Секретара Клуба поставља генерални секретар Клуба, на предлог управног одбора, на период од четири године, и након истека мандата има право на реизбор.

Секретар се не мора бирати из чланова управног одбора. Ако није члан управног одбора секретар при раду управног одбора нема право гласа.

Зависно од потреба секретар дужност може обављати професионално или волонтерски, о чему одлуку доноси управни одбор.

За обављени рад и вријеме проведено на раду секретар Клуба може примити зараду, накнаду зараде и друга примања која одреди управни одбор.

Члан 43.

Секретар:

- обавља конкретне послове у складу са одговарајућим одлукама управног одбора или генералног секретара Клуба,

- припрема сједнице скупштине и управног одбора,

- стара се о вођењу свих послова око администрације Клуба,

- одговоран је за остваривање коресподенције Клуба са другим правним и физичким лицима,

- задужује се са печатом и штамбиљем Клуба уз претходно одобрење генералног секретара,

- обавља и друге послове по налогу генералног секретара Клуба,

- за свој рад одговоран је управном одбору и генералном секретару Клуба.

БЛАГАЈНИK

Члан 44.

Благајника Клуба поставља генерални секретар Клуба, на период од четири године.

Број мандата благајника није ограничен. Благајник мора бити стручно лице за рачуноводствене послове.

Зависно од потреба благајник дужност може обављати професионално или волонтерски, о чему одлуку доноси управни одбор.

Члан 45.

За обављени рад и вријеме проведено на раду благајник Клуба може примити зараду, накнаду зараде и друга примања која одреди управни одбор.

Благајник се не мора бирати из редова управног одбора. Ако није члан управног обора благајник нема право гласа у раду одбора.

Члан 46.

Благајник:

- води рачуноводствене послове Клуба,

- учествује и у изради финансијског плана,

- израђује завршни рачун,

- реализује преносе средстава са рачуна пословних које је одобрио генерални секретар клуба,

- стара се о рачуноводственој документацији,

- лично одговара као стручно лице за исправност у финансијском пословању,

- обавља све друге послове по налогу генералног секретара Клуба.

СЛУЖБЕНИЦИ (OСОБЉЕ)

Члан 47.

Службеници ће се запошљавати у складу са Законом, према Акту о систематизацији радних мjеста који доноси Скупштина удружења.

РЕСОР

Члан 48.

Ресор није правно лице већ је саставни дио Клуба, који је основан ради ефикаснијег и економичнијег обављања послова за поједине области из надлежности Клуба.

Ресор има координатора. На избор координатора сагласност даје управни одбор Клуба. Кординатор је изабран тек када добије писмену сагласност управног одбора.

Ресор у свему примењује одредбе овог Статута.

Мандат координатора није временски ограничен.

У оквиру ресора могу се организовати секције.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 49.

Клуб може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, поклона, донација, заоставштине, камата на улоге, дивиденди, закупнине, прихода од привредне дјелатности, и на други начин који није у супротности са законом.

Клуб може обављати привредну делатност утврђену Статутом под условима који су утврђени позитивним прописима.

Добит остварена обављањем привредне делатности мора се употребити на територији Црне Горе за остваривање циљева ради којих је Клуб основан.

Члан 50.

Имовина Клуба, укључујући имовину стечену обављањем привредне делатности, може се користити једино за остваривање циљева ради којих је Клуб основан и не може се распоређивати оснивачима, члановима, члановима органа Клуба и запосленима.

Став 1 овог члана не односи се на накнаду оправданих трошкова насталих остваривањем циљева Клуба, уговорне обавезе, исплату зарада, накнаду зарада и других примања запосленима по основу рада, давање пригодних награда, као и других накнада у складу са Статутом и пројектним активностима.

JAВНОСТ РАДА

Члан 51.

Рад Клуба је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавјештавању чланства и јавности о раду и активностима Клуба.

Јавност рада се остварује објављивањем саопштења за јавност, одлука, извјештаја и других матријала, у средствима јавног информисања или на други погодан начин (веб сајт и сл).

СAРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 52.

Клуб ће у складу са Статутом и својим програмским циљевима сарађивати са блиским домаћим и међународним организацијама.

ПРЕСТАНАК РАДА И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ

Члан 53.

Одлуку о престанку рада Клуба доноси двије трећине свих чланова скупштине.

Клуб престаје са радом на основу одлуке о престанку рада, у року од три дана од дана достављања те одлуке Министарству унутрашњих послова, од стране генералног секретара Клуба.

Клуб престаје са радом и у другим случајевима прописаним законом.

Члан 54.

У случају престанка рада, преостала имовина Клуба, посебном одлуком управног одбора, додијелити ће се другој невладиној организацији или јавној установи са сједиштем у Црној Гори, која је својим радом допринијела дотадашњем раду Клуба или којој ће та имовина бити од користи.

Уколико управни одбор не донесе одлуку о додјели преостале имовине, прије окончања поступка брисања из Регистра невладиних организација, та имовина ће припасти локалној самоуправи Општине Плав и може се користити једино за остваривање циљева ради којих је Клуб био основан.

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 55.

Циљеви Клуба, су:

- убрзавање одрживог, уравнотеженог и правичног економског развоја на основу расположивих природних ресурса, кроз унапређење постојећих добара, стварање амбијента стимулативног за развој предузетништва и привлачење нових домаћих и страних инвестиција. Области дјеловања за остваривање овог циља су: регионални развој и запосленост, саобраћај, туризам, пољопривреда и рурални развој, енергетика, заштита биодиверзитета и очување природних вриједности, воде, земљиште, шуме и друге области у којима се препозна могућност остваривања општег интереса;

- побољшање животног стандарда, омогућавање једнакости приступа услугама и ресурсима, смањење сиромаштва и заштита најугроженијих група становништва кроз бољи приступ неопходним услугама, средствима и на други пригодан начин;

- подизање свијести о потреби учешћа свих друштвених и других заинтересованих актера у процесу одлучивања (централне и локалне власти, невладине организације, приватни / пословни сектор, професионалне организације, синдикат и др) и стварање услова за њихово учешће;

- очување животне средине уз пажљиво управљање и очување ресурса, имајући у виду право будућих генерација на квалитет живота;

- јачање свијести о вриједности културне разноликости и идентитета, очување традиционалних вриједности, обичаја и манифестација и презентацију културног наслеђа и умјетничког стваралаштва широј јавности;

- утицај на демографске процесе, прије свега кроз успоравање процеса депопулације становништва, стварањем услова за примјерен живот и останак на селу, повећавањем образовног и стручног нивоа произвођача за бављење пољопривредом и бизнисом и на друге начине којима се остварује овај циљ;

Члан 56.

Дјелатност Клуба, је:

- привлачење домаћих и страних директних инвестиција, са посебним акцентом на Гринфилд инвестиције и инвестиције које утичу на раст запослености;

- афирмација и подстицање предузетништва, развоја малих и средњих предузећа (посебно у туризму и пољопривреди), самозапошљавања и запошљавања;

- едукација и развој људских ресурса за унапређење свих области у којима дјелује Клуб,

- спровођење активности које доприносе развијању институционалног и нормативног оквира у којем се остварују циљеви Клуба и јачање програмских и пројектних капацитета за аплицирање за међународна средства;

- афирмација и подстицање развоја система пословног повезивања, посебно у секторима туризма, пољопривреде и енергетике, и у том смислу регионално повезивање привредних друштава и приступање пословним удружењима, коморама и сл;

- подстицање и пружање помоћи за формирања локалних туристичких организација и њихово повезивање са националним и регионалним туристичким удружењима у циљу афирмације туристичких потенцијала Велике и Муринског дијела Горњег Полимља и осмишљавања заједничког наступа на сајмовима и другим видовима информативно-пропагандног дјеловања ради привлачења туриста;

- издавачка дјелатност;

- спровођење медијске кампање о могућностима и значају развоја туризма, пољопривреде и енергетике у руралним и природним подручјима на принципима одрживог развоја;

- израда медијских садржаја и пласирање путем интернета и електронских медија у Црној Гори и региону;

- промоција специфичности производње хране (високовриједни, специфични производи, производи са заштићеним географским пореклом, производи органске пољопривреде и сл), подршка пољопривредним произвођачима за добијање лиценци за органску производњу хране, брендирање производа и др;

- утицај на повећање буџетске подршке, побољшање сеоске инфраструктуре и друге подстицаје развоју туризма, пољопривреде и енергетике;

- израда студија о могућностима реализације пројеката изградње мини-хидроелектрана и других објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора;

- предлагање и учешће у изради програмских и планских развојних докумената на државном, регионалном и општиснком нивоу;

- научно-истраживачки рад;

- одржавања научних скупова и трибина;

- мониторинг;

- све друге прописима дозвољене активности којима се доприноси остваривању циљева Клуба.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Скупштина Клуба одлучује о измјени статута.

Предлог за измјену, допуну или доношење новог Статута може поднијети генерални секретар Клуба, управни одбор или најмање 50 чланова Клуба.

О предлогу из претходног става скупштина је дужна да донесе одлуку у року од два мјесеца од дана подношења иницијативе.

Члан 58.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се даном уписа у регистар невладиних организација.

 

У Велици, 29. 07. 2012. године