ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР "ЧАКОР"   

 

 

     

Програмски циљеви Клуба Велика имају велики значај за заједницу у најширем друштвеном смислу и биће максимално афирмативни за цијелу регију. Циљ је да се вишегодишњим синхронизованим активностима и стварањем услова и партнерства са државним органима и међународним организацијама, а кроз прекограничну сарадњу побољша заштита природне и културне баштине у целом региону.

 Програмски циљеви Клуба Велика имају велики значај за заједницу у најширем друштвеном смислу и биће максимално афирмативни за цијелу регију. Циљ је да се вишегодишњим синхронизованим активностима и стварањем услова и партнерства са државним органима и међународним организацијама, а кроз прекограничну сарадњу побољша заштита природне и културне баштине у целом региону.

У овом тренутку, сматрамо да би први корак у остваривању наших програмских циљева требало да буде проглашење Заштићеног природног добра  - Парк природе "Чакор" и изградња комплекса Визиторског центра, који би представљао централни дио нашег плана рада.

Програмски циљеви Клуба остварују се и кроз послове у вези са финансирањем припреме и спровођења програма и пројеката развоја и других активности. У области очувања, одрживог коришћења заштите и унапређења животне средине, Клуб реализује задатке на чувању и одржавању заштићеног природног добра, праћењу стања, спровођењу мера и поступака у заштити значајних врста птица, риба и ловне дивљачи, биљног свијета и шума, заштити и приказивању пећина и другог геолошког наслеђа, као и у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије и заштите културне баштине.

Дакле, Визиторски центар ће представљати централно туристичко мјесто, базу за спровођење мониторинга и мјесто највећег дијела активности које ће се обављати на простору Велике. Овдје ће туристи моћи да добијају информације о подручју путем предавања и постављања информативних билборда (мапа подручја, највеће вриједности, фотографије флоре и фауне, панои са ентомолошким и другим поставкама) итд.

Визиторскои центар ће кроз ренџерску службу у најкраћем реализовати:

- Јачање функције заштите

- Уређивање посјетилачке функције

- Информативне и промотивне активности

- Спасилачке активности

- Едукација и презентација природних и културних вриједности регије

- Развијање специфичних видова туризма

- Услове и мјере за одрживо коришћење природних ресурса и развој функције контроле и надзора свих активности које су на њима засноване, прије свега, рибарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Визиторски центар ће имати веома значајну улогу у спровођењу циљева следећих програма НВО Клуб Велика:

- Анимирање заинтересованог становништва и других учесника за обезбјеђење финансијске подршке за реализацију микро и малих пројеката из подстицајних средстава буџета Републике и пружање стручне помоћи у припреми тих пројеката у подношењу захтева;

- Израда и штампање детаљних инвентара / прегледа традиционалних јела и напитака, предмета, алата и опреме, љековитог биља, печурака и шумских плодова, старих сорти биљака и раса домћих животиња, са идентификацијом власника, мјеста или количина и фотографијама већине тих садржаја;

- Реализација пројекта постављања туристичке сигнализације;

- Израда детаљног плана обиласка подручја са варијантним решењима у погледу садржаја и мотива који су предмет боравка и доживљаја, величине и начина вођења туристичких група и др.

- Израда и реализација пилот пројекта сакупљања, обнављања, чувања и гајења старих сорти житарица, воћа и поврћа и раса домаћих животиња;

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, МОНИТОРИНГ

Мониторинг је један од основних програмских задатака Клуба Велика, који је и основа ефикасног праћења усјпешности примене заштитних режима и остваривања циљева заштите на подручју Заштићеног природног добра - Парк природе "Чакор". Сматрамо да ћемо кроз цјелокупни пројекат Визиторског центра најефикасније остварити овај задатак.

Кључне области мониторинга су биодиверзитет, геонаслеђа, предио, шуме, ваздух, вода и земљиште.

Оцењује се да ефекти послова и задатака утврђених овим програмом не намећу посебну обавезу мониторинга здравља становништва, ван или преко постојећих обавеза утврђених прописима и другим документима о здравственој заштити становништва.

Потребно је да се НВО Клуб Велика наметне као главни ауторитет (институција) одговоран за укупну коородинацију активности мониторинга на подручју Заштићеног природног добра - Парк природе "Чакор".

Систем мониторинга оперише са два главна извора информација:

- Подацима о животној средини прибављеним у поступку израде, лиценцирања и реализације различитих пројеката и програма на заштићеном подручју (водоснабдијевања, канализације, саобраћаја, енергетске инфраструктуре, туристичке супраструктуре, пројеката заштите, санације и унапређења биодиверзитета, феномена геонасљеђа, предјела, шума, земљишта и др)

- Подацима заснованим на прописима и утврђеним различитим програмима редовног мониторинга животне средине на државном или локалном нивоу.

Најзначајнији елемент мониторинга у оквиру Центра је праћење животне средине. Оствариваће се у функцији обезбјеђивања правовремених информација и омогућавања прилагодљивости активностима. Квалитетним мониторингом обезбиједиће се управљање процесима и ресурсима, кроз:

1. Нормативно регулисање

2. Коришћење знања из различитих научних дисциплина

3. Успостављање техничко-технолошких компоненти система мониторинга.

Ово су основне активности мониторинга које би се обављале кроз и у склопу укупних активности Визиторског центра "Чакор".

- Основни циљ је успостављање система праћења стања биодиверзитета, односно природних станишта и популација дивљих врста флоре, фауне, гљива и лишајева, превасходно осетљивих станишта и ријетких, угрожених и ендемичних врста. У овој области мониторинга значајно је и праћење стања и промјена предјела и објеката геонасљеђа. Оцењује се да је минимум генералног мониторинга - у форми стручног надзора, једном годишње, док се појединачне активности мониторинга обављају систематски, по посебним пројектима, као истраживачки послови, према одговарајућем пројектном задатку или као ургентни задатак у случају доказане или основане претпоставке о некој значајној, непредвиђеној неповољној промјени.

- Мониторинг систем за контролу квалитета вода,

- Заштита пољопривредног земљишта и мониторинг његовог стања,

- Праћење стања тла у односу на ерозионе процесе, посебно спирања и акумулирања материјала дејством воде, значајан је инструмент успешне заштите како пољопривредног, тако шумског и осталог земљишта.

- Мониторинг шума обављаће се према посебним програмима и пројектима, посебно у односу на негативне утицаје и промене (сушење шума, вјетроломи и сњеголоми, пожари, болести шума и др).

Компонента успостављања техничко-технолошких компоненти система мониторинга примарна је ствар како би се обезбиједило праћење стања животне средине подручја, као што је:

- Површине подручја које заузима екосистем

- Праћење абиотичких и биотичких фактора

- Утврђивање и праћење степена биолошке разноликости флоре и фауне унутар система

- Праћење очуваности заједница

- Праћење промена у саставу биоценолошком заједница

- Праћење стања општег екосистема

- Праћење састава и структуре присутних екосистема

- Праћење стања бројности популација

- Површине подручја које заузимају поједине популације

- Међународни статус заштићености.

ПРОБИЈАЊЕ ПУТЕВА ЗА ВРИЈЕМЕ СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА И ПОМОЋ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

На подручју села Муринског дијела Горњег Полимња постоји велика потреба за формирањем посебне службе за помоћ у ванредним ситуацијама. Искуства из протеклог периода нам говоре да постојеће службе нијесу у потпуности могле да пруже неопходну сву помоћ становницима у тешким и ванредним ситуацијама.

Нарочито се то показало у зиму 2011/2012, када је велики број домаћинстава био данима одсечен од свијета. Посебно треба имати у виду да овде зими живе већином старачка домаћинства. Ово ће бити и једна од основих и најважнијих функција визиторског центра, која ће се реализовати кроз ренџерску службу.

OБЈЕКАТ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА "ЧАКОР"

Сам објекат је оригинално архитектонско решење, замишљено као камено-дрвена грађевина рустичног стила, од око 700 метара квадратних, са торњем - видиковцем висине 8м, са кога се пружа поглед ка цијелом планинском масиву. То ће бити објекат са шест соба, за смештај око 20 људи, као и са мултимедијалном учионицом, етно-собом са етнографско-историјском поставком, кухињом и рестораном, гаражним и простором за смештај специфичне опреме потребне за рад. Основе објекта су: 25 м х 35 м.

Визиторски центар, дакле, имаће еко-учионицу опремљену за мултимедијална приказивања и рекреативну наставу и смештајне капацитете за посјетиоце и канцеларијски простор, прилагођен ренџерској служби. Мултимедијална уционица биће опремљена са 10 рачунара, повезаних у јединствену мрежу са брзим приступом интернету, апликативним софтвером Кs-Class (и слично), интерактивном школском таблом SMART BOARD са додатком мултимедијалног пројектора који омогућава коришћење нових информационих технологија пуном снагом.

Предњи дио је предвиђен да буде из два нивоа. Укопано приземље, чије су основе 25 м х 10 м, градиће се од Лимског камена. Први ниво изнад - високо приземље (основа 21 м х 7 м) градиће се од пуних трупаца. У укопаном приземју предвиђен је гаражни, магацински и кухињски простор, а у горњем дијелу предвиђене су три просторије, које се могу помјерањем преграда претворити у једну. У тим просторијама је предвиђен ресторан са десне стране, улазни - пријемни дио у средини и мултифункционална едукативна просторија са музејском поставком са лијеве стране.

Средњи дио (видиковац основе 5 м х 5 м) предвиђен је да буде у три нивоа. Први ниво је у висини приземља висине предњег дела. Из њега степенице воде на други ниво видиковца и у санитарни чвор. Други и трећи ниво видиковца предвиђен је за канцеларије ренџерске службе. Први и други ниво су од камена, док је трећи ниво (основе 6 м х 6 м) од пуних трупаца.

Задњи дио или собе за посјетиоце, у основи 20 м х 10 м, гради се од пуних трупаца, и има 6 соба величине 4 м х 5 м и ходником 2 м х 15 м, који је по средини и дијели по 3 собе са лијеве и десне стране.

 

      ПОДРШКЕ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА "ЧАКОР"

Општина Андријевица

 MУП Црне Горе

Општина Беране