ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЧАКОРСКЕ ИГРЕ 

03. август 2014. године  

 

 

МЕМОРИЈАЛНИ СКОКОВИ СА ЛИМСКОГ МОСТА НА ИВАНПОЉУ

 

 

У оквиру ДАНА БОРОВНИЦА одржани традиционални скокови са лимског моста на Иванпољу у организацији "Клуба Велика"

 

        

    

 


ДАН - 04. август 2014.год

NA MOSTU U NOVŠIĆU ODRŽANO TRADICIONALNO NADMETANJE „SKOKOVIMA ZA NEZABORAV”

Slika
 

„Skokovi za nezaborav” izazivaju sve više interesovanja Prvo mjesto osvojili Bojan i Marija Drugo mjesto osvojio je Dragan Drakulović, a treće Mensur Feratović. U ovom sportskom nadmetanju odvažile su se da učestvuju i tri djevojke Marija Otašević, Ana Garčević i Sava Kočanović, koje su tim redosledom i zauzele pozicije Sport­sko-kulturna ma­ni­fe­sta­ci­ja „Sko­ko­vi­ma za ne­za­bo­rav” odr­ža­na je na mo­stu na Li­mu u se­lu Nov­ši­će, u sklo­pu „Da­na bo­rov­ni­ce”, a or­ga­ni­zo­vao je NVO „Klub Ve­li­ka”, uz po­dr­šku Cen­tra za kul­tu­ru Plav. Ko­or­di­na­tor ak­tiv­no­sti bio je Pe­đa Vu­če­tić.

Otva­ra­ju­ći nad­me­ta­nje u sko­ko­vi­ma, di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru Plav Ra­kib Ra­don­čić, po­že­lio je tak­mi­ča­ri­ma uspjeh, a klu­bu „Ve­li­ka” da ostva­ri zna­čaj­ne re­zul­ta­te.

- U ime lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Plav, Cen­tra za kul­tu­ru i u svo­je ime po­zdra­vljam ovaj ve­li­čan­stve­ni skup, s na­dom, že­ljom i, na­rav­no, ve­li­kom vo­ljom da ova­kvih i slič­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, ali sa sreć­ni­jim i ve­se­li­jim po­vo­di­ma, ako bog da ima­te što vi­še. Pro­gla­ša­vam sko­ko­ve otvo­re­nim - ka­zao je Ra­don­čić.

U sko­ko­vi­ma, ko­je su pra­ti­le su­di­je Lju­bi­ša Gro­zda­nić, Lju­bo Ko­ma­ti­na i Mi­lo­sav Kne­že­vić, uče­stvo­va­li su Igor Goj­ko­vić, Bo­jan Mi­lo­vić, Men­sur Fe­ra­to­vić, Vu­ka­šin Pa­u­no­vić, Mi­loš Kne­že­vić, Dra­gan Dra­ku­lo­vić, De­jan Zo­go­vić i Mi­loš Bar­biš.

Pr­vo mje­sto osvo­jio je Bo­jan Mi­lo­vić, dru­go Dra­gan Dra­ku­lo­vić, a tre­će Men­sur Fe­ra­to­vić.
U ovom sport­skom nad­me­ta­nju od­va­ži­le su se da uče­stvu­ju i tri dje­voj­ke Ma­ri­ja Ota­še­vić, Ana Gar­če­vić i Sa­va Ko­ča­no­vić, ko­je su tim re­do­sle­dom i za­u­ze­le po­zi­ci­je.

Član UO NVU „Klu­ba Ve­li­ka” Vo­jo Ste­še­vić is­ta­kao je da se ovaj seg­ment ma­ni­fe­sta­ci­je or­ga­ni­zu­je već de­ve­tu go­di­nu u znak sje­ća­nja na dje­cu iz ovog kra­ja či­je su dje­tinj­stvo pre­ki­nu­le NA­TO bom­be u Mu­ri­nu ili su ži­vo­te iz­gu­bi­li u dru­gim ne­sreć­nim okol­no­sti­ma. Ste­še­vić je po­zdra­vio tak­mi­ča­re, po­že­lio im uspjeh u nad­me­ta­nju, i pod­sje­tio da je ovo tak­mi­če­nje po­kre­nu­la NVO „Lim”, na če­lu sa Ma­rin­kom Bo­ško­vi­ćem. Na nje­gov pred­log, od pro­šlog lje­ta or­ga­ni­za­ci­ju je pre­u­ze­lo NVU „Klub Ve­li­ka”.

- „Klub Ve­li­ka” je pri­je dvi­je go­di­ne osno­van s ci­ljem da Ve­li­ča­ne i lju­de po­ri­je­klom iz tog se­la, ra­se­lje­ne po svi­je­tu, oku­pi na pro­jek­ti­ma oži­vlja­va­nja za­vi­ča­ja. Do­sad smo uspje­li da u pro­stor­ni plan plav­ske op­šti­ne uvr­sti­mo zna­tan broj ini­ci­ja­ti­va za raz­voj Ve­li­ke i okol­nih se­la, što je osno­va za ostva­re­nje raz­voj­nih pro­je­ka­ta u tre­nut­ku ka­da za to sa­zru uslo­vi i po­ja­ve se in­ve­sti­to­ri. S Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma već du­go ra­di­mo na pro­jek­tu za­šti­će­nog pro­sto­ra „Ča­kor-Mo­kra”, u če­mu ima­mo po­dr­šku op­šti­na An­dri­je­vi­ca i Be­ra­ne, a što oče­ku­je­mo ovih da­na i od lo­kal­ne upra­ve u Pla­vu, ko­ja je do­sad okli­je­va­la zbog lo­šeg is­ku­stva s Na­ci­o­nal­nim par­kom „Pro­kle­ti­je” - is­ta­kao je Ste­še­vić.

Do­na­ci­je za pe­ha­re i nov­ča­ne na­gra­de u iz­no­su od 300 eura obez­bi­je­dio je član „Klu­ba Ve­li­ka” Ivan Jo­kić, a Cen­tar za kul­tu­ru Plav uče­stvo­vao je sa 50 eura u po­dr­šci mu­zič­kom di­je­lu ma­ni­fe­sta­ci­je.

Do­pri­nos u ovom sport­skom seg­men­tu dao je i vla­snik re­sto­ra­na „Ko­lje­no” Bać­ko Vla­ho­vić, obez­bi­je­div­ši ve­če­ru za po­bjed­ni­ke, a za do­bar pro­vod po­bri­nuo se po­pu­lar­ni pje­vač Du­le Raj­ko­vić, či­ji na­stup ni­ko­ga nije osta­vio rav­no­du­šnim.