ТУРИЗАМ - РИЈЕКЕ

ВЕЛИЧКА РИЈЕКА

  

 

ВЕЛИЧКА РИЈЕКА

Проф. др Марко КНЕЖЕВИЋ

 

      Величка ријека (7 км), површина слива 32,1 км², настаје од Лијеве и Десне ријеке.

       Лијеву ријеку чине Рамшића и Марића поток, а десну Чакорски и Дубоки поток. Речни ток је сталан, али за вријеме сушног љета, због коришћења воде за наводњавање, доњи ток на улазу у Лим пресуши.


 

ВЕЛИЧКА РИЈЕКА

Проф. др Мирко БРКОВИЋ

 

      Величка ријека постаје од бројних водотока. Напаја се од крашких извора, поточића, потока који се уливају у реку гравитацијом. Величка ријека од спајања Леве и Десне реке, формира релативно дубоко и развијено корито, са добро оформљеном обалом што омогућава да прими целокупну воду са сливног подручја. Поплаве су врло ретке појаве у временској дистанци од 150 година.

      У доњем делу речног корита формиране су речне терасе најплоднијег земљишта од алувијалних и делувијалних наноса. У пределу засеока Папртиште формирана је већа дендуцијална тераса.

        Величку реку формирају две веће притоке, Лева и Десна река, које се спајају у подножју Кукавице. Лијева ријека није лева притока Величко реке у географском смислу значења. Становници, крећући се узводно, дали су им назив супротно географском смислу речи, уместо десно - лево.

      Лева река (заправо је десна) формира се непосредно испод планинског подножја Планинице и Мокре планине и делом Ваганице. Главни извор леве реке чине крашко Врело које истиче из базена Тојин пећине, проверено бојењем воде. Врело истиче на висини од 1650 м / н.в. на имању (шуми) Брковића. Другу притоку врела чини поток Петровића, који се формира од бројних извора и поточића. Оба ова потока спајају се нешто ниже, у подножју Стајиште, на месту званом "Плоча". Ту је камени блок - стена низ коју се спушта вода у виду водопада висине 25 м Тако формирани поток тече све до Станки Петровића где се спаја са Јанковића потоком.

       Јанковића поток, формиран је од крашких извора који се појављују испод Ваганице. Други поток чини Петровића поток, а спајају се изнад Станки и чине један поток Јанковића. Врело и Поток Јанковића чине Лијеву ријеку. Лева река у даљем свом току прима још неколико мањих притока (поточића). Са леве стране-Марића поток, а са десне - Приједолски поток и Радевића поток. Тако формирана Лијева ријека спаја се са реком Кликните десним у атару Папртишта.

       Десна река (заправо је лева) формирана је од бројних извора, поточића и потока који извиру у подножју Ваганице, Староњиног крша, Чакора и Јечмиште. Геоморфолошки састав стена и географски положај су услов појаве бројних изворишта који напајају Десну реку. Воде нису тако обилне, бројни потоци у току лета смање свој водоток, а поједини, чак, и пресуше. Једна од већих притока је Чакорски поток, затим, Јокића поток и Цикушки поток. Чакорски поток формира се у подножју Чакора, девојачког крша, с тиме што се у овај поток уливају још два поточића који се формирају у Јечминском омару. У даљем току Чакорског потока уливају се још два већа потока-Лешћарски и Дубоки поток. Све ове притоке формирају десну притоку Величко реке.        Величка ријека у свом даљем току, прима још неколико мањих притока. Са леве стране уливају се Десенски и Вукадинов поток, ас десне стране њивска поток (Папртиште) и Пауновића поток. Сливно подручје обухвата око 30 км2. Просечни годишњи проток Величко реке износи 27 м3 / s

 

ДОДАЈТЕ КОМЕНТАР