ПРОГРАМ РАДА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

   

 

ПРОГРАМ РАДА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ПЕРИОД 2013 - 2017.

 

 ПРЕДГОВОР

  Програм рада НВО Клуб Велика односи се на територију села Велика, Новшиће и Горња Ржаница, као и Mуринског дијела Горњег Полимља подручја општине Плав - Црна Гора.

  Програмским задацима НВО Клуб Велика има за циљ да представи предности овог подручја и стратегију максималног коришћења унутрашњих снага како би се подстакао развој и задржавање људи на овом подручју. Таква стратегија резултат је процене услова у којима треба да се остварују дугорочни циљеви заштите и развоја.

  Основну програмску замисао реалном чине изузетне природне вриједности и ресурси овог подручја. Програмом се наглашава неопходност социо-економског развоја, при чему се тражењу мера одрживости тог развоја приступило крајње промишљено и опрезно.

  Паралелна и не мање значајна најмера у Програму је да се створе услови за реализацију пројеката који помажу еколошке функције овог подручја, односно јачање атрибута његове биолошке разноврсности, очување гео наслеђа, љепоте предјела и, посебно, квалитет животне средине. Не запостављајући основни циљ развоја овог подручја, програмом се наглашава екосистемском приступ и даје визија будућности као гостољубиве зоне за живот, опстанак и умножавање разноврсног и аутохтоног биљног и животињског свијета, као ризнице феномена геонасљеђа и живописних и атрактивних амбијената.Таква визија нужно укључује и човјека - како мјештане, тако и људе који жели да се одморе и уживају, да продубљују своја научна сазнања, прошире културне видике, упознају природу и њене особености.

  Успјешност програма обезбјеђује се кроз механизме годишњег планирања и извјештавања, чиме се - али само у оквиру утврђених дугорочних циљева, отвара простор за преиспитивање и евентуално прилагођавање програмских задатака новим сазнањима и околностима. У сваком случају, наша стратегија и свакодневни труд обећавају да овај програм неће бити само списак лијепих жеља.

НВО Клуб Велика , децембар 2012. године 

 

 

САДРЖАЈ:

НВО КЛУБ ВЕЛИКА - КО СМО И ШТА СМО ДО САДА УРАДИЛИ
ГДЈЕ ТРЕБА ДА БУДЕМО - НАША ВИЗИЈА
САДРЖАЈ, ДОМЕТ И МИСИЈА ПРОГРАМА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ МОГУЋНОСТИ, ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ
ВЕЛИКА, НОБШИЋЕ, ГОРЊА РЖАНИЦА - ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ
ДЕМОГРАФИЈА
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТИКА
ТУРИЗАМ
ПОЉОПРИВРЕДА
ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО
ВОДЕ
ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА
НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРИКАЗИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ
САРАДЊА, ИЗГРАДЊА ДИЈАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА
СВОТ АНАЛИЗА
КАКО ЋЕМО ОСТВАРИТИ ПРОГРАМ
СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, ОЦЈЕНА ЕФЕКАТА И УСПЈЕШНОСТИ ПРОГРАМА

 

 

 НВО КЛУБ ВЕЛИКА - КО СМО И ШТА СМО ДО САДА УРАДИЛИ

Формирање НВО Клуб Велика је заједничка жеља и иницијатива великог броја људи који воде поријекло из села Велика и муринског дијела Горњег Полимља. Већина дијели исти осећај да ми носимо одговорност за напредак наших села и да су неопходни заједнички напори.

Циљеви Клуба су:

убрзавање одрживог, уравнотеженог и правичног економског развоја на основу расположивих природних ресурса, кроз унапређење постојећих добара, стварање амбијента стимулативног за развој предузетништва и привлачење домаћих и страних инвестиција. Области дјеловања за остваривање овог циља су: регионални развој и запосленост, саобраћај, туризам, пољопривреда и рурални развој, енергетика, заштита биодиверзитета и очување природних вриједности, воде, земљиште, шуме и друге области у којима се препозна могућност остваривања општег интереса;

• побољшање животног стандарда, омогућавање једнакости приступа услугама и ресурсима, смањење сиромаштва и заштита најугроженијих група становништва кроз бољи приступ неопходним услугама, средствима и на други пригодан начин;

• подизање свијести о потреби учешћа свих друштвених и других заинтересованих актера у процесу одлучивања (централне и локалне власти, невладине организације, приватни/пословни сектор, професионалне организације, синдикат и др.) и стварање услова за њихово учешће;

• очување животне средине уз пажљиво управљање и очување ресурса, имајући у виду право будућих генерација на квалитет живота;

• јачање свијести о вриједности културне разноликости и идентитета, очување традиционалних вриједности, обичаја и манифестација и презентацију културног наслеђа и уметничког стваралаштва;

• утицај на демографске процесе, прије свега кроз успоравање процеса депопулације становништва, стварањем услова за примјерен живот и останак на селу, повећавањем образовног и стручног нивоа произвођача за бављење пољопривредом и бизнисом и на друге начине којима се остварује овај циљ;

Сједиште НВО Клуб Велика је Дому културе у селу Велика. Клуб ће бити иницијатор одрживих пројеката у складу са развојном стратегијом Црне Горе. Свака остварива и добра идеја биће претворена у пројекат који може да окупи људе према афинитету и стручности. Учесници у сваком пројекту укључиваће се према могућностима, али и водити рачуна да пројекат напредује.

Овакво функционисање захтијева и формирање ресора унутар Клуба, који имају обавезу да припреме пројекте из своје области, за које ће добити сагласност од чланова Клуба, Управног одбора, разних државних и европских организација. Ресоре ће водити стручни људи. Вођа сваког пројекта биће одговоран Управном одбору. Први задатак свих чланова Клуба је да се укључе и анимирају што већи број стручних људи.

Оснивањем Клуба Велика желимо да у нашим селима почне нов и квалитетнији живот! 

 

 

Од регистровања НВО Клуб Велика 05. 09. 2012. предузете су следеће активности:

1) Дијалог и изградња партнерских односа и сарадње са надлежним организацијама, предузећима, службама и становништвом на територији општине Плав (села Велика, Грорња Ржаница и Новшиће);

2) Контакт и изградња партнерских односа са локалном самоуправама - општином Плав, Андријевица и Беране;

3) Контакт и изградња партнерских односа са надлежним министарствима (Министарство одрживог развија и туризма, Министраство пољопривреде и руралног развија,),

4) Остварена сарадња са научним и стручним институцијама и државним органима;

5) Обезбијеђена медијска подршка и промоција Велике, туристичких и пољопривредних потенцијала, напора и проблема у вези очувања тих вриједности и њиховог одрживог коришћења;

6) Активно учешће НВО Клуб Велика у изради предлога Просторно-урбанистичког плана општине Плав за Велику, Новшиће и Горњу Ржаница. Сви предлози Клуба су прихваћени и усвојени;

7) Покренута иницијатива за формирање Заштићеног природног добра - Парка природе "Чакор";

8) Предузете активности на изградњи Визиторског центра "Чакор" на Чакору: стварање основа за добијање земљишта, израда планске документације, обезбеђивање материјалних и финансијских средстава.

9) Клуб Велика је у децембру 2012. обезбиједио донацију - преносиве школске рачунаре за свих 14 ђака школе у селу. Ова активност је настављена акцијом "Компутери ђацима - првацима" у 2013/14; 2014/15 и 2015/16. чколске године, у којој су сви ђаци-прваци Величке школеи добили компјутере на дар.

10) У јуну 2013. године обезбијећена је донација - бесплатан интернет за све ђаке школе у Велици;

11) У марту 2013. године је иницирано формирање, а јуну 2013. године је одржана оснивачка Скупштина земљорадничке задруге - Велика Кооператива;

12) Од јула 2013. године, Клуб Велика организује Меморијалне скокове са Новшићког моста  а од 2015. године "Скокови" су прерасли у спортско-туристичку манифестацију "Чакорске игре".

13) У августу 2013. године у Велици је организована међународна спелеошка експедиција на истраживању до сада неиспитаних дјелова Тојине пећине као и истраживање и тачно лоцирање осталих спелеолошких објеката на простору Велике, Мокре и Чакора, у којој су учествовали спелеолози из: Лиона (Француска), Београда (Србија), Никшића (Црна Гора) и Ронилачки Клуб Биг Блу из Београда (Србија).

На основу резултата међународне спелеошке експедиције, који је организовао Клуб Велика, Тојина пећина је у августу 2014.године уписана у Катастра спелеолошких објеката Црне Горе

14) Акцијом "Најбоља сеоска амбуланта", Клуб Велика је 2013. и 2014. године Клуб је обезбедио донацију у опреми  за амбуланту у Велици;

 

 

ГДЈЕ ТРЕБА ДА БУДЕМО - НАША ВИЗИЈА

Визија програма је да село Велика, у дугорочном временском оквиру, представља :

- подручје у коме су одрживи туризам и пољопривреда постали привлачна економска подлога за останак и опстанак локалног становништва .

- простор у коме или у чијој околини живе и раде људи који овом подручју желе добро и који од његових вриједности и природних ресурса имају користи ,

- живописан и атрактиван мозаик дивљине и од стране човека складно обликованих и уређених предела ,

- сигурно и гостољубиво прибјежиште и станиште разноврсне дивље флоре и фауне, са увећањем броја врста животињског свијета ,

- зону чистих, квалитетних вода и ваздуха, без прекомјерне буке и других неповољних ефеката на здравље и живот људи ,

- простор са очуваним комплексима бујних букових и четинарских шума, са незагађеним и од ерозије заштићеним или опорављеним земљиштем,

- подручје познато, лако доступно и посјећено од стране истраживача, ученика, студената, спортиста и људи којима је потребан квалитетан одмор, опоравак и нова сазнања, брижљиво чувајући природу у којој се налазе,

СAДРЖАЈ, ДОМЕТ И МИСИЈА ПРОГРАМА

Могућност израде, начина доношења и основни садржај програма рада као средњорочног документа за пет година утврђена је оснивачким актом НВО Клуб Велика. Програм активности НВО Клуб Велика садржи:

1) приказ основних вриједности подручја;

2) циљеве развоја, услове, мјере, погодности и ограничења за њихово остваривање;

3) задатке, услове и мјере за одрживо коришћење природних ресурса и развој дјелатности и активности које су на њима засноване, прије свега пољопривреде, шумарства и водопривреде;

4) задатке, услове и мере за развој екотуризма и рекреације;

5) приоритетне задатке на чувању и одржавању природног добра, праћењу стања, заштити и умножавању значајних врста птица, риба, ловне дивљачи и других животињских врста, биљног свијета и шума, заштити и приказивању пећина и другог геолошког наслеђа;

6 ) приоритетне научноистраживачке и образовне задатке, циљеве и задатке заштите објеката народног градитељства, етнографских и фолклорних обележја и других културних вриједности, уређења предјела и изградње објеката у функцији заштите природног добра ;

7 ) врсту и садржај документације за спровођење циљева и задатака на праћењу, очувању и унапређењу стања природних и других вриједности, одрживог коришћења тих вриједности у научне, образовне, рекреативне и друге сврхе ;

8 ) преглед потребне планске, урбанистичке и друге документације за спровођење развојних циљева и задатака, динамику и субјекте за њихову реализацију;

9 ) задатке на успостављању партнерских односа са мјесним становништвом, Јавним предузећем за газдовање шумама "Црна Гора шуме" и другим корисницима природних ресурса;

10 ) динамику и субјекте реализације програмских задатака;

11 ) средства потребна за реализацију програма активности и начин на који ће се она обезбиједити.

Програм рада је кључни документ на основу кога се спроводе циљеви развоја и заштите са већим бројем прецизно назначених задатака .

Већина радова, мјере и активности кроз које ће се ти задаци реализовати, односе се на очување и побољшање стања природних и културних вриједности, природних ресурса и животне средине, чиме се обезбјеђују интеграција начела заштите животне средине и одрживог развоја. Укључивањем широког круга заинтересованих у израду и разматрање програма, обезбијеђени су инструменти за ефикасну процену да ли је интеграција поменутих начела извршена успешно, као и обезбјеђивање учешћа јавности .

Програм рада нема снагу безусловног, формално обавезујућег акта, већ његово остваривање зависи од окружења, које је оцењено кроз СВОТ (SWOT) анализу . Одлике тог окружења могу се сажето свести на умјешност и капацитете НВО Клуб Велика да обезбиједи потребне материјално - финансијске и организационе услове за ефикасно корпоративно и адаптивно управљање, с једне стране, и реалне политичке (П), економске (Е), ​​социјалне (С), техничко - технолошке (Т), еколошке (Е) и правне (Л) услове у којима програм треба да се реализује, с друге стране. За успјешност у остваривању програма веома је значајна подршка локалне самоуправе и надлежних државних органа и институција.

Мисија програма рада је изградња мерљивог (провјерљивог) стручног и институционалног оквира за остваривање циљева развоја и заштите Велике и муринског дијела Горњег Полимља. Таква мисија подразумијева одговоре на следећа питања: Какво је сада стање, шта желимо постићи у развоју и како ћемо то остварити ?

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, MOГУЋНОСТИ, ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

ВЕЛИКА, НОВШИЋЕ, ГОРЊА РЖАНИЦА - ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ

Велика је сеоско насеље на крајњем југоистоку Црне Горе. Географски припада планинском вијенцу Проклетија. Простире се на 5.707 ха или око 57 км2. По површини Велика је највеће село у Црној Гори. Овај простор представља цјелину у долини Величке ријеке, као и територију која прелази планински превој Чакор, на подручју Бјелухе и изворишта ријеке Бистрица.

Велика административно припада плавској општини. Град Плав је и најближе веће насељено мјесто и налази се на 10 - 20км од Велике. Од главног града Подгорица, где је и најближи међународни аеродром, удаљена је 138км, а од туристичког центра Будва 210км. Са свим овим мјестима повезани смо магистралним путевима, који су у прилично добром стању .

Најављена је изградња аутопут Бар - Бољаре - Београд, који пролази кроз Андријевицу, на 20 км од Велике. Такође, у току је изградња магистралног пута Подгорица - Гусиње (преко Албаније), чији је завршетак планиран 2013. године. Пут преко планинског превоја Чакор дуг 36км асфалтиран је 2010. године, али још није отворен саобраћај према Пећи.

Природни простор насеља Велика, у погледу рељефа, чини долина са изузетно разуђеним тереном, уз постојање бројних дубодолина, потока, поточића, брда и мањих заравни са вертикалном разликом 1.229м (883-2.112мнв). Простор од близу 60км2, представља цјелину у долини Величке ријеке, а дијелом прелази преко Чакорског превоја на подручје Бјелухе према Метохији. Природни потенцијали Велике простиру се од најнижих дјелова насеља до највиших планинских врхова. Са западне стране Велике налази се село Горња Ржаница, а са југоисточне Новшиће, која су по рељефу и осталим природним карактеристикама веома слична са Великом и представљају природну цјелину. Горња Ржаница и Новшиће на јужној страни излазе на десну обалу ријеке Лим, у укупној дужини од око 9км . Сматрамо да Велика, Горња Ржаница и Новшиће са територијом која заузима готово 15% укупног простора плавске општине, својим очуваним ресурсима и природним потенцијалима имају услове да постану један од важних локалних, прије свега привредних центара и значајан чинилац развоја цијеле плавске општине.

ДЕМОГРАФИЈА

Према попису становништва 2011. године, на подручју Велике, Горње Ржаница и Новшића евидентан је сталан демографски пад за скоро 30% у односу на податке из 2003. године. Преко 50% становника је старије од 40 година, што указује да је старосна структура становништва релативно неповољна. С обзиром на лошу економску ситуацију у земљи, у претходних педесетак година биле су бројне миграције становништва и "пражњење" села, што је директно утицало негативно, осим старосне и на образовну и квалификациону структуру. Становништво се претежно бави ситном пољопривредном производњом, а незнатан број је запослен у државном органима и приватним предузећима. Изражен је јак тренд сталног опадања и одлива радно способног становништва у развијеније средине.

У Велици и Горњој Ржаници постоје четворогодишње основне школе. У Велици школске 2012/2013. године наставу похађа 14, а у Горњој Ржаница 9 ученика у сва четри разреда, док у Новшићу у последњих десетак година није организована настава због недовољног броја ученика. Незнатан број основаца из тог села школу похађа у Мурини, гдје је, поред Плава као општинског центра, организовано и најближе предшколско васпитање.

Најближе осмогодишње образовање организовано је у Мурини и за основце из поменутих села обезбијеђен је превоз школским аутобусом. Најближе средње школе су у 10 - 20 км. Удаљеним општинским центрима Плав и Андријевица, до којих за средњошколце није организован превоз. Најближа установа високог образовања је у Беранама, које су удаљене 35 - 40 километара од поменутих села.

Здравствена заштита једном недељно се обавља у амбуланти у Велици, а осталим данима у амбуланти у Мурини и Дому здравља у Плаву. Социјална заштита се остварује у органима локалне управе у Плаву. У Велици, Горњој Ржаница и Новшићу постоје сеоски домови, који су у грађевинском смислу у релативно добром стању, али се у њима не одвијају никакве културне активности. На подручју поменутих села не постоје објекти који су у функцији спорта и физичке културе (спортске сале, терени и сл).

Основни циљеви демографског развоја су :

• задржавање становништва, тј достизање нивоа простог обнављања становништва;

• смиривање негативних демографских процеса (негативног природног прираштаја и великог одлива становништва исељавањем);

• подстицање повратка дијела, посебно млађег, становништва подршком и стимулисањем покретања привредних активности, туризма и сектора услуга ;

• смањење емиграције млађег и високообразованог становништва, као и унапређење нивоа формалног образовања и оспособљавања одраслих ради отварања могућности запошљавања;

• унапређење социјално - здравствене заштите, прије свега кроз помоћ старачким домаћинствима.

Циљеви у односу на развијање јавних служби су:

• примена концепта интегрисане бриге (социјална и здравствена заштита, васпитање и образовање дјеце);

• организовање мобилних дечјих установа за рад са децом предшколског узраста на сеоском подручју у постојећим објектима школа;

• организовање мобилних здравствених екипа које пружају здравствену и превентивну услугу и развијање програма социјалне заштите за угрожену популацију становништва (нпр. помоћ у кући старим, инвалидним и хронично обољелим лицима); 

 

 

Приоритетни задаци:

- Реновирање основне школе у Велици и обезбјеђивање савремене техничке опреме за квалитетну наставу

* (Клуб Велика је 2012. 2013. 2014. и 2015. године је акцијом "КОМПЈУТЕРИ - ЂАЦИМА ПРВАЦИМА" обезбиједио донацију у школском прибору и преносивим рачунарима за све ђаке школе у селу).

* (Клуб Велика је са мјесном заједницом Велика, 2013. 2014. и 2015. године подносио затјеве надлежном министарству за уступанје старе школске зграде, ради реновирања и стављања у функцију).

- Реновирање основне школе у Горњој Ржаница и обезбјеђивање савремене техничке опреме за квалитетну наставу.

- Побољшање ђачког превоза;

- Стимулисање за школовање и усавршавање у областима које су препознате као потенцијали овог краја;

- Помоћ у даљем школовању и усавршавању деце из овог краја;

- Побољшање услова за здравствену његу - набавка неопходне опреме

* (Клуб Велика је 2013 и 2014. године у акцији "НАЈБОЉА СЕОСКА АМБУЛАНТА" обезбиједио донацију у опреми за амбуланту).

- Изградња и опремање објеката вишенаменских (просторије за културно-едукативне и забавне активности) у Велици, Горњој Ржаница и Новшићу, као и спортских садржаја типа: терени за мали фудбал, кошарку и остале спортове који би се користили и за рекреативне активности локалног становништва и викендаша, односно посјетилаца у току љета.

 

 

 СAOБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Саобраћајна мрежа на подручју Велике, Горње Ржаница и Новшића релативно је добро разуђена и чине је путеви са асфалтним, земљаним и у ретким случајевима макадамским застором. Технички елементи, као што су радијуси хоризонталних кривина, подужни нагиби, проблем одводњавања, путна сигнализација и мобилијар, углавном нијесу у складу са стандардима. Стање асфалтних коловозних конструкција може се оцијенити као релативно задоволајвјуће, уз потребу рехабилитације појединих деоница на саобраћајницама и обављање радова на редовном одржавању коловоза, систему одводњавања и осталим техничким елементима.

Потенцијали развоја саобраћајне инфраструктуре су:

• повољан саобраћајно-географски положај са становишта граничног подручја, који се може валоризовати бољим саобраћајним повезивањем са Косовом и Метохијом;

• Изградња магистралног пута Плав-Гусиње-Подгорица, преко територије Албаније, који ће овај крај приближити и боље повезати са административним, привредним и културним центром државе Црне Горе;

• изградња деонице аутопута од везе са аутопутем Бар-Бољаре-Београд, до границе са Косовом и Метохијом, утврђена Просторним планом Црне Горе до 2020;

• Асфалтни пут Мурина-Чакор-Бјелуха (до државне границе са Косовом и Метохијом), који је повезан са магистралним путним правцем Плав-Андријевица-Беране.

Основни циљ развоја саобраћаја је изградња магистралног пута Мурина-Чакор-Бјелуха, односно до почетка градње тог пута, реконструкција постојећег, његово опремање и одржавање током читаве године, као и отварање граничног прелаза између Црне Горе и Косова и Метохије.

Посебни циљеви су :

• реконструкција, проширење и опремање локалних асфалтних путева: Лијешће - Иванпоље - Папратиште, до спајања са путем Мурина - Чакор - Бјелуха ; Иванпоље - Новшиће ( до краја насеља ) и Иванпоље - Горња Ржаница преко Бекиног моста (који је асфалтиран) и од Чуковића моста преко Коштана до спајања са путем Мурина - Чакор - Бјелуха ;

• изградња нових асфалтних и земљаних путева, њихово одржавање у циљу квалитетнијег повезивања суседних села, заселака и центара села, села са катунима и са центром општине. Од посебног значаја је реконструкција и насипање земљаних путева до рејона који се могу валоризовати у туристичком и економском смислу, и то:

- Горња Ржаница - Кодре Петровића - Штит - Приједолска Ћафа - Планина Мокра;

- Чакор - Ваганица - Мокра;

- Мокра - Шекулар - Беране;

- Чакор - Јечмиште и повезивање Јечмишта са Величким засеоцима Лесцар и Поткрај, као и селима Новшиће и Десни Метех ;

- Изградња прилазног пута из Лијеве Ријеке (куће Петровића) до природног комплекса Тојине пећине.

 

 

Приоритетни задаци:

- Реконструкција пута (Лијешће-Иванпоље-Папратиште), до спајања са путем (Мурина-Чакор-Бјелуха); (Иванпоље-Новшиће (до краја насеља)) и (Иванпоље-Горња Ржаница, до спајања са путем (Мурина-Чакор-Бјелуха));

* (На затјев Клуб Велика и мјесном заједнице Велика, 2015. године започето је са реконструкцијом пута Лијешће - Иванпоље - Папратиште).

- Реконструкција, проширење и опремање локалних путева (Горња Ржаница-Кодре Петровића- Штит -Приједолска Ћафа-Планина Мокра) и (Лијева Ријека-Приједолска Ћафа).

- Реконструкција, проширење и опремање локалних путева (Чакор - Ваганица - Мокра);

* (Клуб Велика је са мјесном заједницом Велика,2013. године поднио захтијев за трасирање пута (Чакор - Ваганица - Мокра)).

 

 

EЛЕКТРО - ЕНЕРГЕТИКА

Електропреносни систем одликује смањена сигурност и поузданост снадбијевања потрошача електричном енергијом. Овакво стање последица је старости и лошег одржавања опреме. Електропеносна мрежа је неравномерно развијена, посебно на брдско-планинском подручју, тако да представлња ограничење за даљи развој насеља и садржаја туристичке понуде у височијим предјелима.

Потенцијали: На простору Велике и Горње Ржаница постоји могућност искоришћавања хидроенергетског потенцијала кроз изградњу малих хидроелектрана на Бистрици, Величкој ријеци и Ржаничкој ријеци, као и кроз коришћење других облика обновљвих извора, прије свега вјетроенергија.

Циљеви :

• модернизовање постојећег дистрибутивног система електричне енергије;

• обезбјеђење довољног, сигурног и економичног снадбијевања електричном енергијом свих потрошача;

• интензивирање истраживања енергетских потенцијала, нарочито ОИЕ (нпр. изградња ветропарка на Чакору, Ваганици, Равном брду, Јечмишту), уз децентрализацију производње електричне енергије за аутономне и локалне сврхе;

• електрификација Чакора, Мокре и Јечмишта;

• сагледавање могућности повезивања на електроенергетски систем Косова и Метохије и стварање повољних услова за извоз електричне енергије у случају изградње миниелектрани или ветропаркова.

 

 

Приоритетни задаци :

- Убрзање планиране градње трафостанице за Иванпоље, Коштан и Шуме.

- Проширење и модернизација дистрибутивне мреже/електрификација Чакора и Мокре.

- Изградња проточне хидроелерктране на Величкој ријеци.

* (Клуб Велика је 2013. године поднио захтијев за енергетску сагласност надлежном министарству, као предуслов за пројектовање и изградњу мини-хидроелектране на Величкој ријеци).

- Постављање уличне расвете од Пода Ђелевића до кућа Живаљевића на Папратишту као и од скретнице за Цркву, поред школе и Цркве до дома.

 

 

TУРИЗАМ

Туристичка и рекреативна понуда на подручју Велике, Горње Ржаница и Новшића уопште не постоји, упркос одличним природним потенцијалима. Основни проблем туристичког развоја овог простора јесте недостатак туристичких садржаја и, првенствено, смјештаја. Такође, сматрамо да би Велику, Горњу Ржаница и Новшиће, као природну цјелину, требало прогласити примарном туристичком зоном плавске општине. Сматрамо да би наши предлози значајно допринели развоју Велике као микро туристичке дестинације у склопу развоја цијеле плавске општине.

Развој туризма заснива се на :

• повољном географском и саобраћајном положају овог подручја у пограничном дијелу са Косовом и Митохијом, на чијој страни у Руговској клисури већ постоје значајни туристички садржаји;

• постојећем путу Колашин - Матешево - Андријевица - Мурина - Чакор - Бјелуха, путу Плав - Гусиње - Подгорица кроз територију Албаније;

• планираном краку ауто пута Бар - Бољаре до границе са Косовом и Метохијом и планираном граничном прелазу са Косовом и Метохијом;

• бројним коридорима који се могу користити за амбијенталне и панорамске туре (изградња успињача, уређење планинских и бициклистичких стаза и др);

• планинским захватима на Мокри, Чакору и Јечмишту, који пружају одличну основу за развој туризма и рекреације са комплементарним привредним активностима (производња здраве хране, чисте енергије и др) ;

• високом степену очуваности природе, посебно планина, разноврсним облицима флоре и фауне и др;

• здравој средини уз организованију заштиту, презентацију и контролисано коришћење природних вредности (планински врхови, гребени и падине, речни токови и др), која пружа предуслове за развој туризма заснованог на гостопримству и изворности сеоског домаћинства, са цјелогодишњом понудом (еко, етно, ловних и других програма, производње здраве хране, етно - занатских производа, сакупљање шумских плодова и др);

• етно - вредностима и манифестацијама у функцији туризма, као што су "Дани боровнице", "Скокови са Лимског моста" др;

• природним карактеристикама реке Лим, погодне за сплаварање, рјечни риболов, скокове у воду и др

• повољном географском положају за излетнички туризам у односу на четири средњевјековна манастира: Пећка Патријаршија, Високи Дечани, Ђурђеви Ступови (Беране) и Св. Тројице у Брезојевицама код Плава.

• Остали потенцијали туристичке и рекреативне понуде су развој других видова туризма, посебно излетничког, спортско - рекреативног, сеоског, еколошког, туризма специјалних интересовања ( параглајдинг, панорамски путеви, планинарске стазе, спелеологија, лов, риболов и др);

Општи циљеви су :

• организовање и промоција целогодишње туристичке - рекреативне понуде;

• развијање друмске/регионалне а посебно локалне/комуналне и туристичке инфраструктуре и организовање јавних служби у циљу активирања нових туристичких комплекса и пунктова у простору;

• посредством туризма активирање развоја комплементарних дјелатности/производња здраве хране, етно - производи и др;

• изградњу туристичко - информационог система ради промоције туризма;

Посебни циљеви су :

• Уређење чакорског превоја (утврђивањем намјене, услова и начина коришћења поменутог простора кроз израду и доношење планских докумената)

• На овај начин ће се, за почетак, омогућити изградња вишенамјенског објекта, (визиторски центар) који би имао: еко - учионицу, просторију за смјештај гостију, угоститељски објекат - конобу. Овај објекат би заузимао централно мјесто чакорског превоја, гдје се и сада налазе објекти, који тренутно немају одређену намјену. План је да објекат буде двострано оријентисан и да једна страна буде окренута према селу Велика, а друга ка Бјелухи и Руговској клисури, како је и приказано у идејном рјешењу визиторског центра.

• Уређење и заштита споменика на Чакору из свих историјских периода, мермера , споменика из другог светског рата и стварање јединственог спомен комплекса.

• Према студији ОЕЦД, коју су израдили познати експерти за зимско - спортски тутизам, М. Реј и Ж. Итен, скијашки терени Велике располажу са 3.840м денивелација потенцијалних скијашких стаза, што је за 480м више од укупног збира денивелација скијашких стаза Дурмитора. У склопу ширег подручја Чакора издвајају се четири потенцијална скијашка простора: Ђевојачки крш, Бјелуха, Велика (Цикуше) и Шабови глава. У овом пространом потенцијалном скијашком комплексу, на којем се може формирати јединствен скијашки систем, могуће је трасирати и уредити 10 скијашких стаза, чије се денивелације крећу између 1.400м и 2.100м Скијалишта Бјелухе налази се у изворној челенци истоимене ријеке, у сливу Пећке Бистрице. Стазе се спуштају низ падине Јеленка , Старца , М. Неђината и Ђевојачког крша. Скијашки терени Велике су на западним падинама Чакора, нарочито у локалитетима Цикуше и Шип, као и на северним падинама Шабове главе. Најквалитетније природне писте, на којима се снијег задржава четири мјесеца, спуштају се са Ђвојачког крша према Чакорском превоју и Бјелухи, као и са Шипа низ цикус до дна десног крака Величке реке. (Подаци о потенцијалним ски стазама преузети од Др. Марка Кнежевића) .

У циљу активирања тог потенцијала Велике, потребно је уређење најмање једне скијашке стазе. То подразумијева :

- Уређење скијашке трасе

- Изградња смештајног објекта до 50 мјеста

- Изгадњу жичаре

Предлажемо да стаза и објекти буду у рејону Бјелухе, како би на тај начин почели да користимо повољан географски положај Велике и знатне потенцијале Бјелухе и Руговске клисуре. У том дијелу на метохијској страни већ постоје значајни туристички садржаји. Уколико постоји могућност уређења више стаза, предлажемо да то буде на локалитетима Цикуше и Шип. Сви ови смештајни објекти и пратећи садржаји треба да буду нешто ниже од чакорског превоја, али у његовој непосредној близини, како би у будућности чинили јединствени туристички комплекс .

• мапирање пјешачких стаза

• изградња бициклистичких стаза, њихово уређивање, обележавање, презентација и стављање у функцију, повезивање са постојећом стазом ТТ3.

Поменуте стазе би од Чакора водиле у два правца:

- Правац Чакор - Ваганица - Мокра - Ћафа - Сјекирица , укупне дужине око 10 км

- Правац Чакор - Равно брдо - Ридско језеро, укупне дужине око 12 км

• Заштита, уређење (за туристичке посјете) и промоција Тојине пећине, које се налазе на 3,7 км од Чакора према Ћафи, ради њихове економске валоризације;

• параглајдинг узлетне стазе у рејону Мокре, Сјекирице или Јечмишта.

• Изградња еко- катуна на локацијама изнас 1.200 мнв и стварање услова за развијање викенд насеља и туристичких кампова.

У ближем рејону Чакора, на Јечмишту, Лијепом Долу и Мокри потребно је предвидети изградњу еко катуна, који би садржали:

Еко колибу, специјализовани облик угоститељског објекта заснованог на природи, од изворног грађевинског материјала уклопљеног у амбијент. Минимални број соба овог објекта је седам или 14 лежаја. У склопу овог катуна постојали би и: сточарска колиба и торови, као и просторије за производњу специјалитета са ових простора. У катуну би се организовала одржива сточарска производња на традиционалан начин. Тиме би се интегрисале туристичке активности са одрживом пољопривредном производњом. Поред смјештаја, у понуди овог еко - катуна је и домаћа храна и учествовање у свакодневним активностима у сточарству.

Такође, у понуди је и водичка служба и остале услуге будућег визиторског центра на Чакору. Овај Еко катун се налази на пјешачкој стази према Ридско језеру и служиће као одмориште.

Изградњу сличног еко - катуна предлажемо у рејону Планинице - Мокре, у долини ширине 250м и дужине 1200м Овај еко - катун би се налазио на траси предложене пешачке стазе Чакор - Ваганица - Мокра - Сјекирица. Неопходно је повезивање постојеће стазе ТТ3 и предложених стаза на простору Велике.

У овом рејону Планинице - Мокре предлажемо и изградњу Еко - села, као посебан облик угоститељско смештајних капацитета у руралном региону. Ово насеље би садржало минимум три потпуно опремљене колибе или камене куће и конобу као угоститељски објекат. Заједнички рекреациони капацитети овог насеља укључивали би:

- Предложени еко катун

- Школу јахања са мини фармом коња

- Капацитете за пикник са роштиљом

- параглајдинг

- Водичка служба, као и сва остале услуге будућег визиторског центра на Чакору.

- Повезивање овог насеља са скијашким теренима у рејону Мокре

За начин функционисања ових просторних пунктова треба применити искуства са осталих планинских подручја Црне Горе и шире.

- Изградња етно села и туристичких кампова у нижим дјеловима насеља, на Иванпољу или у близини ушћа Величке ријеке у Лим .

- Истражити могућност изградње жичаре - гондоле од подножја насеља преко Цикуша до Чакора

- Истражити могућност изградње жичаре - гондоле из Лијеве Ријеке/од куће Петровића/преко Тојине пећине и Ваганице до Мокре;

- Изградња и уређење по једне ски стазе на простору Мокре, Чакора и Бјелухе.

- Подршка општине у организацији културно - туристичке манифестације која би промовисала културне и природне вредности овог подручја.

- Анимирање заинтересованог становништва и других учесника за обезбјеђење финансијске подршке за реализацију микро и малих пројеката из подстицајних средстава буџета Републике и пружање стручне помоћи у припреми тих пројеката и подношењу захтева;

- Израда и штампање детаљних инвентара/прегледа традиционалних јела и напитака, предмета, алата и опреме, љековитог биља, печурака и шумских плодова, старих сорти и врста биљака и домаћих животиња, са идентификацијом власника, мјеста или количина и фотографијама већине тих садржаја;

 

 

Приоритетни задаци:

- Изградња мултифункционалног објекта на Чакору (визиторски центар)

* (Клуб Велика је урадио идејну скицу бидућег Визиторског центра, и дао предлог тачне локације Визиторског ценрта на Чакору, приликом израде ПУП-а општине Плав)

* (Са Министраством одрживог развоја и туризма потписан је Меморандум о сарадњи, који прецизира изградњу Визиторског центра)

* (Оа Министраством одрживог развоја и туризма - директоријата за грађевинарство добијени Урбанистичко технички услови заВизиторског центра)

- Испитивање могућности туристичке валоризације Тојине пећина

* (Клуб Велика је у августу 2013. године организована међународна спелеошка експедиција на истраживању до сада неиспитаних дјелова Тојине пећине као и истраживање и тачно лоцирање осталих спелеолошких објеката на простору Велике, Мокре и Чакора)

* (На основу резултата међународне спелеошке експедиције, који је организовао Клуб Велика, Тојина пећина је уписана у Катастра спелеолошких објеката Црне Горе)

- Изградња пјешачких и бициклистичких стаза, њихово уређивање, обележавање, презентација и стављање у функцију, повезивање са постојећом стазом ТТ3.

- Активирање постојећих кућа, посебно викендица за пружање услуга домаће радиности/списак викендица, кућа и планинских колиба, напуштених станова-катуна, који се уз мала прилагођавања могу ставити у функцију туризма, као и израда њихове презентације на сајту.

- Анимирање заинтересованог становништва и других учесника за обезбјеђење финансијске подршке за реализацију микро и малих пројеката у области туризма из подстицајних средстава буџета Републике и пружање стручне помоћи у припреми тих пројеката и подношењу захтева;

- Израда програма за развој туризма са туристичким манифестацијама

* (Клуб Велика је у јулу 2013. и 2014. године у оквиру ДАНА БОРОВНИЦА, организовали Меморијалне скокови са Новшићког моста)

* (Клуб Велика је од јулу 2015. године покренуо сопствену спортско-туристићку манифестацију "Чакорке (летње) игре")

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА

Највећи дио становништва средства за живот обезбјеђује од пољопривреде, активно се бавећи овом дјелатношћу или, у мањем броју, од прихода чланова домаћинства по основу пензија или социјалних примања. Пољопривредно земљиште чине оранице, воћњаци, ливаде и пашњаци. Пољопривредници раде на ситним поседима, не располажу савременом механизацијом и већина има само основно образовање. Углавном је заступљена екстензивна сточарска производња. Пратеће дјелатности у смислу прераде пољопривредних производа и пружања услуга уопште не постоје. Основни проблем пољопривредне производње су уситњени посједи, недовољно изграђена инфраструктура сеоска, као и недостатак организованог откупа и заједничког пласмана производа .

Основни потенцијали за одрживо коришћење пољопривредног земљишта и развој пољопривреде и руралних подручја су: производња, дорада, прерада и пласман, прије свега на домаће тржиште, поврћа (нарочито кромпир и шаргарепа), високородних и аутохтоних сорти воћа (боровнице, шљиве, јабуке, малине и др), ријетке врсте жита (хељда, јечам, раж и кукуруз) и прерађевине, квалитетног јунећег и јагњећег меса и рибе, традиционалних месних прерађевина и млечних производа специфичних одлика и квалитета, воћних ракија и традиционалних прерађевина од воћа и шумских плодова, љековитог и ароматичног биља и меда и препарата на бази лековитог биља и меда. Захваљујући високовредним природним условима и ресурсима и традиционалним методама производње, већем броју ових производа може се заштити географско поријекло или обезбиједити регионално брендирање. Стратешка опредјељења развоја пољопривреде у Црној Гори која ће се реализовати кроз подршку преко ресорног министарства и европских фондова пројектима унапређења пољопривреде и руралног развоја, јачања прекограничне сарадње и локалног партнерства, такође се могу сматрати потенцијалом.

Основни дугорочни циљ у области пољопривреде јесте очување екосистемских, економских, социокултурних и других важних функција земљишта као интегралног природног ресурса, подршком развоју одрживе, мултифункционалне пољопривреде, која унапређује пољопривредне структуре, чува и штити животну средину, природне ресурсе и амбијенталне вриједности, развија локално партнерство и доприноси одрживом  територијалном развоју.

Посебни циљеви су :

- Побољшање производно - економског потенцијала пољопривредног земљишта укрупњавањем ораница, воћњака и других засада, уређивањем ливада и пашњака, успостављањем оптималних односа између биљне и сточарске производње и коришћењем земљишта у складу са правилима добре пољопривредне праксе;

- Унапређење пашњачког сточарства кроз изградњу и инфраструктурно опремање што већег броја катуна. (Напомена: на подручју мјесне заједнице Велика обављена су неопходна истраживања у области пољопривреде и израђена детаљна педолошка карта размере 1:25000. Према тим истраживањима, главна грана развоја треба да буде сточарство. Само на подручју Велике могућ је узгој 6.000 - 7.000 оваца);

- Унапређење пратеће производње крмног биља, коштичавог, јагодичастог и бобичастог воћа, меркатилног кромпира и тржишно атрактивних жита, гајења и сакупљања љековитог и ароматичног биља и шумских плодова, пчеларства и рибарства, у системима конвенционалне, традиционалне, интегралне и органске производње;

- Јачање пољопривредних структура техничко-технолошком модернизацијом газдинстава и задруга, стандардизацијом производње, удруживањем произвођача и интезивирањем обуке произвођача и сарадње са саветодавним службама и центрима за рурални развој;

- Очување воде и ваздуха, укључујући агробиодиверзитет - поштовањем правила добре пољопривредне праксе и применом конзервацијских производних пракси и агроеколошких мјера које доприносе очувању земљишта, воде, ваздуха и климе биодеверзитета:

- Развој прераде и пласмана традиционалних локалних производа, познатог имена поријекла и квалитета (заштита географског порекла и регионално брендирање) у садејству са развојем руралног, рекреативног и других видова туризма;

- Успостављање и развој локалног партнерства за спровођење интегралних развојних стратегија и програма у области пољопривреде, заштите природних ресурса и животне средине и одрживог регионалног развоја.

 

 

Приоритетни задаци :

- Закључивање споразума о сарадњи са Министарством пољопривреде Црне Горе, који би требало да нам омогући пуну информисаност о државним развојним пројектима, субвенцијама, већем присуству савјетодавних служби у области полопривреде на нашем подручју, интеракцију са пољопривредним произвођачима и сл.

- Анимирање заинтересованог становништва и других учесника за обезбјеђење финансијске подршке за реализацију микро и малих пројеката у области пољопривреде из подстицајних средстава буџета Републике и пружање стручне помоћи у припреми тих пројеката и подношењу захтева ;

- Развој прераде и пласмана традиционалних локалних производа, познатог имена порекла и квалитета (заштита географског порекла и регионално брендирање) у садејству са развојем руралног, рекреативног и других видова туризма ;

- Израда и штампање детаљних инвентара/прегледа традиционалних јела, напитака као и млечних производа и рецептуре и начина њихове припреме, затим предмета, алата и опреме, лековитог биља, печурака и шумских плодова, старих сорти биљака и раса домћих животиња, са идентификацијом власника, места или количина и фотографијама вецине тих садржаја;

- Израда програма за развој пољопривреде

* (Клуб Велика је 2013. године иницирао формирање земљорадничке задруге "Велика Кооператива", а у јуну исте године Клуб је организовао оснивачку Скупштину "Велике Кооперативе").

* (Клуб Велика је 2014. и 2015. године учествовао са Великом Кооперативом на међународним пројектима за развој пољопривреде).

 

 

ШУМАРСВО И ЛОВСТВО

Око 35% укупне територије која припада насељима Велика, Горња Ржаница и Новшиће налази се под шумама, које чине различите врсте дрвећа (лишћарске и четинарске) међу којима постоји значајан број ендемичних, ријетких и угрожених врста. Шуме се интензивно вишенаменски користе више деценија, са прогресивним трендом динамизације, те су услед тога шуме, посебно у државном власништву, прилично разријеђене, а поједини шумски захвати у граничном дијелу са Косовом и Метохијом су и деградирани. Неконтролисана и незаконита сјеча шума озбиљно угрожава одрживи опстанак биодиверзтета. У приватним шумама степен очуваности је већи него у државним.

На описаном подручју нијесу јасно дефинисана ловна подручја и не постоје посебно уређена ловишта. Основне карактеристике стања дивљачи, ако се изузму неки мањи локалитети, су недовољна бројност основних врста дивљачи у односу на бонитет станишта, неповољан састав у оквиру садашње бројности основних врста и неповољна структура високе аутохтоне дивљачи. На неповољно стање дивљачи директно утиче неконтролисано изловљавање и криволов.

Шумски ресурси и њихова разноврсност представља значајан потенцијал одрживог развоја с обзиром на повољне услове за развој аутохтоних врста, релативно задовољавајућу обраслост шумом и шумовитости, здравствено стање шумских састојина и необрасле површине шумског земљишта. Посебно је важно очување и активирање ових потенцијала кроз: одрживу експлоатацију шумских производа (прије свега дрвета) уз развој дрвно - прерађивачке индустрије; коришћење шума за научно - истраживачке, образовно - васпитне, спортско - рекреативне, ловне и друге сврхе; туристичку валоризацију шума које припадају категоријама заштићених природних добара; организовано коришћење осталих шумских производа (јестивих гљива, љековитог биља, сакупљања и откупа шумских плодова и др.); побољшање бројности дивљачи у ловиштима и др.

Циљеви:

- Очување биоразноврсности и шумских екосистема и вишенамјенско коришћење укупних потенцијала шумског подручја;

- Унапређивање затеченог стања повећањем површина под шумама (пошумљавањем) и побољшање шумске инфраструцтуре;

- Одрживо газдовање укупним потенцијалима шумама на шумском подручју; редефинисање ловних подручја и организовање чуваних ловишта;

- Побољшање услова станишта у ловиштима и постизање економског капацитета у бројности (нарочито аутохтоних и економски највреднијих врста - медведа, дивокозе, дивље свиње, срне итд) и одговарајуће полне и старосне структуре главних врста ситне и крупне дивљачи; гајење, насељавање и заштита дивљачи у ловишту;

- Заштита и коришћење гајених врста дивљачи у складу са условима станишта у ловиштима;

- Организација ловног туризма и едукација ловних стручњака и ловаца у циљу заштите и узгоја дивљачи;

- Стални мониторинг популација дивљачи, обезбјеђивање средстава за заштиту, очување и унапређивање популација дивљачи и њихових станишта и др.

 

 

Приоритетни задаци:

- Формирање заштићеног ловно - узгојног подручја на простору Бјелухе, Шиповица и Ваганице.

- Формирање расадника за производњу шумског садног материјала (четинара) и планско пошумљавање

- Испитати права и обавезе у односу на додијељене концесије за коришћења шума

- Очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи (тетријеб, медвјед, дивокоза и др) и остале фауне (соколови, нарочито угрожене врсте сурог орла и др)

 

 

ВОДЕ

На подручју Велике, Горње Ржанице и Новшића постоји велики број квалитетних водоизворишта, а њихова највећа концентрација је у средњим и нижим дјеловима сливова Велички и Ржаничке реке. Поменуте реке и Бистрица, послије Лима представљају највеће водене токове на овом подручју. Бујичног су карактера, са великим разликама између малих и великих вода. Квалитет воде у њима је релативно добар, али забрињава чињеница да су у последње вријеме водотоци Величке и Ржаничке реке угрожени одлагањем отпада из насељених места. Лим је у водотоку кроз подручје које припада насељима Новшићу и Горња Ржаница угрожен загађивањем услед изливања фекалне канализације из градског канализационог система Плава.

Ријека Лим као највећи водени ток пружа одличне услове за развијање сплаварења , рафтинга и спортског риболова, док би се на Величкој и Ржаничкој ријеци могле изградити мини - електране и рибњаци. Посебан потенцијал су водоизворишта већег капацитета, која могу бити основа за изградњу производних погона за дораду и флаширање природне воде.

Основни циљ у области водопривреде је интегрално коришћење, уређење и заштита водних ресурса .

Посебни циљеви су :

- Изградња сеоских водовода за потребе снабдијевања водом Велике, Горње Ржанице и Новшића и заштита локалних изворишта;

- Санитација сеоских насеља, посебно у зонама изворишта, реализацијом водоодрживих септичких јама и стварањем оперативне организације њиховог пражњења и чишћења на санитарно безбедан начин ;

- Уређење корита Величке и Ржаничке ријеке и заштита од поплаве објеката, обрадивог земљишта и других корисних површина у нижим токовима;

- Стварање услова за развој система за наводњавање и интензивнију производњу у области пољопривреде у долини Величке ријеке, ржаничких и новшићких поља ;

- Сагледавање могућности и изградња водених акумулација, како у нижим, тако и у височијим предјелима, које би се користиле у сушним периодима за потребе пољопривреде (земљорадње и сточарства);

- Испитивање могућности за коришћење вода у економске сврхе, као што су флаширање природне воде, узгој рибе , производња електричне енергије и др.

 

 

Приоритетни задатци:

- Израда програма заштите и коришћење водних ресурса подручја Велике, Новшића и Горње Ржанице

- Изградња сеоских водовода у Велици, Горњој Ржаница и Новшићу.

 

 

ЗAШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

На подручју Велике постоји низ вриједних објеката које је потребно заштити. Потребно је урадити пројекат рекогносцирања терена мјесне заједнице ради евидентирања свих културних добара у циљу организоване заштите баштине. На основу прибављених података и обиласка терена, припремили смо предлоге које је објекте потребно заштити, као и низ мјера неопходних у циљу очувања културног наслеђа овог простора:

• Заштити Цркву Св . Мученика Кирик и Јулита, изграђену почетком овог века

• Заштити локалитет Црквиште, где се налазе остаци цркве

• Заштитити и обновити зграду старе основне школе у Велици

• Заштити остатке средњовековне тврђаве Челиград

• Заштити и обновити спомен комплекс на Чакору

• Заштити и обновити спомен обележја на Величка гробљу из 19 и 20. века

• Заштити и обновити спомен обележја из 1912. на Ћафи

• Заштити традиционалну архитектуру овог краја, која је сачувана у облицима кућа за становање, од дрвета и камена.

• Оснивање установе која би се бавила очувањем етнографског богатства, ношњи, музике, обичаја, производа кућне радиности и занатства.

 

 

Приоритетни задатци:

- Обнова старе зграде школе у Велици

* (Клуб Велика је са мјесном заједницом Велика, 2013. 2014. и 2015. године поднио затјев надлежном министарству за уступање старе школске зграде, ради реновирања и стављања у функцију).

- Заштита (од влаге) фрески у Цркви Св. Мученика Кирика и Јулите, уз помоћ Епархије будимљанско никшићке и адекватних институција (Завода за заштиту споменика и сл)

 

 

ЗAШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Пиродно вриједности подручја :

- Висококвалитетно извориште вода које је Просторним планом и Водопривредном основом Црне Горе, као и другим документима и актима утврђено и заштићено као ресурс снабдијевања пијаћом водом регионалног и националног значаја;

- Изворишни дјелови водотока реке Лим

- Разноврсна флора представљена са више врста виших биљака - међу њима са већим бројем ријетких, ендемичних, љековитих или ботаничко ријетких биљки. Ботаничко ријетке врсте које су регистроване на овим подручјима су биљке које траже максималну заштиту од даљег уништавања. Планине Велике су огранци Проклетија који су били захваћени плавско - гусињским глечером, што је условило појаву врло ретких биљака на овом подручју. Ове планине представљају природни резерват са различитим флористичко саставом ријетких биљака. Планинска флора Велике не ужива никакву заштиту од несавјесних берача, већ се немилосрдно уништава, посебно боровница, линцура и чемерика. На подручју планина у региону Велике, од стране разних истраживача регистровани су:

Линцура (Gentiana Lutea), Чемериком (Veratrum album), Јаглика (Primula offcinallis), Кантарион (Hypericium Perforatum), Пречица (Lycopodium Clavatum), Боквица (Plantago Major Ilanceolata), Петровац (Agrimonia Eupatorija), Маслачак (Gorkaxacum Officinale), Боровница (Vaecinium Myrtillus), Велебиље (Atropa Belladona), Љубичица (Viola Odorata), Коприва (Urtica Dioica), Штаваљ (Rumex Patientia), Шипурак (Rosa Canina), Глог (Krategus Oxyacantha), Хајдучка трава (Achiuea Millefolium), Клека (Junipeksus Communis), Шумска јагода (Fragaria Vesca), Mљечикa (Rubus Ideus), Лијеска (Corylus Avellana), Купина (Rubus Fruticosus), Дивља јабука (Malus Silvestris), Зова (Sambucus Nigra), Мајчина душица (Thumus Serpylum)...

- Изузетно разноврсна фауна. Састав фауне (животињски свет) на простору Велике:

Срна (Caprelus capreolus), Дивља свиња (Sus scrofa), Mедвед ( Ursus arctos), Зец (Lapus europaeus), Вук (Canis hupus), Јазавац ( Meles meles), Лисица (Vulpes vulpes), Веверица (Sciurus vulagaris), Дивља мачка ( Felis silvestris), Куна (Martes foina), Твор (Mustela putorius), Ласица ( Mustela nivalis), Голуб дивљи (Columba livia), Jеребица (Perdix perdix), Сова ушара (Bubo bubo), Јастреб (Accipiter gentilis), Орао (Aquila heliaca), Гавран (Corvus corax), Сива врана (Corvus cornix), Препелица (Coturnix coturnix), Сврака (Pica pica), Креја (Garrulus glandarius), Дивокоза (Caprelus Capreolus), Кобац птичар (Accipiter nisus), Tетријеб ( Tetrao), Јаребица камењарка (Alectoris gracce)...

- Богат фонд ихтиофауне у водама, насеље риба поменутих вода, друге ријетке или потенцијално угрожене врсте риба (поточна пастрмка, липљан);

- Веома интересантни и значајни облици и појаве карстне морфологије и хидрографије (као што су Тојина пећина, већи број извора и врела др);

- Лијепи и живописни предјели.

Природна богатства

- Воде (водотоци, извори и врела, подземне воде карстне и пукотинске издани),

- Земљиште (пољопривредно - доминанто пашњаци и ливаде, мање оранице и воћњаци, грађевинско),

- Шуме,

- Минералне сировине (првенствено грађевински камен),

- Дивљач (сисарске и перната ловна дивљач),

- Рибе

Подручје Велике, Горње Ржанице и Новшића изузетно је добро очувано од свих врста загађења. Како ово подручје није ушло у састав Националног парка Проклетије потребни су додатни напори у очувању природне средине. На основу наших истраживања, направили смо листу најугроженијих природних добара на простору Велике, Горње Ржанице и Новшића које је потребно заштити:

• Величка Ријека са притокама Лијева и Десна ријека

• Ржаничка Ријека са притокама

• Преко 250 извора и врела пијаће воде на овом подручју (сви су картирани)

• Извориште ријеке Бистрица

• Бројни спелеолошки објекти, од којих је најугроженије "Тојина пећина"

• Заштита шума од прекомјерене и неконтролисане сјече

• Заштита боровница од неконтролисане и нестручне бербе

• Заштита ријетке заштићене врсте тетријеба и сурог орла, чије је станиште у Ћетама,

• Заштита осталих ријетких животињских и биљних врста на овом подручју.

 

 

Приоритетни задатци:

Изградња визиторског центра, који ће кроз ренџерску службу у најкраћем реализовати:

- Јачање функције заштите

- Уређивање посјетилачке функције

- Информативне и промотивне активности

- Спасилачке активности

- Едукација и презентација природних и културних вредности регије

- Развијање специфичних видова туризма

- Мере за одрживо коришћење природних ресурса и развој функције контроле и надзора свих активности које су на њима засноване, пре свега, рибарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде.

- Заштита ретке врсте сурог орла, чије је станиште у четама, према последњим посматрањима и истраживањима ту се гнезде 2-3 пара.

 

 

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРДЊА ОБЈЕКАТА

На подручју Велике планирају се активности на изградњи објеката и уређења простора у циљу економског развоја, решавања животних потреба становништва или обезбјеђења јавног интереса у домену рекреације, саобраћаја, комуналних питања и др. Прихватљивост постојећих објеката или планиране изградње мора се сагледавати у законом утврђеном поступку процЈене утицаја на животну средину.

Уредбом о заштити, на подручју Велике, Горње Ржанице и Новшићу, потребно је забранити изградњу индустријских објеката, складишта индустријске и друге робе, великих живинарских фарми и других објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, шуме и земљиште или изгледом, прекомерном буком или на други начин могу нарушити природне и остале вредности овог подручја, посебно животињске заједнице, рибе, квалитет воде и лепоту предела, као и изградњу и реконструкцију стамбених, економских и помоћних објеката пољопривредних домаћинстава, викендица и привремених објеката изван грађевинских реона и грађевинског земљишта утврђених у складу са законом, а док се не донесу одговарајући урбанистички планови.

Актом о заштити потребно је дозволити, обезбиједити и препоручити планску градњу објеката и реконструкцију електропреносне мреже, путева и објеката за водоснабдијевање и телефонски саобраћај, као и инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе ефикасног управљања заштићеним природним добром, екотуризма, спортског риболова, образовног и научног рада, прикладно уређење сеоских домаћинстава у традиционалном стилу, очување и обнављање објеката народног градитељства, традиционалних занимања, обичаја и фолклора локалног становништва и израда предмета, алата и других рукотворина народне радиности.

Главни облици постојеће, започете и очекиване изградње на подручју Велике су :

1. Изградња објеката и уређење простора за потребе рекреациј, туризма и спортског риболова (паркинзи, настрешнице, плаже, биваће и одмаралишта, кампови, пешачке и друге стазе, путеви),

2. Изградња објеката и радови на уређењу простора за потребе чувања и унапређења стања живог свијета, реинтродукције врста, приказивања вриједности подручја (кућице за чуваре, волијера, рампе и улазне станице, осматрачнице, визиторски центри и др );

3. Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе туристичког смештаја и пружања угоститељских услуга;

4. Изградња стамбених и економских објеката сеоских домаћинстава,

5. Реконструкција и рехабилитација јавних путева;

6. Изградња привредних и других објеката на подручју заштитне зоне (прерада дрвета, експлоатација и прерада минералних сировина, трговина, индустрија, занатство, бензинске станице, комунална инфраструктура и др).

За изградњу објеката и уређење простора неопходно је покренути иницијативу за израду одговарајуће просторно - планске и урбанистичке документације , а првенствено за:

- Просторни план општине Плав

- Урбанистичке планове за насељена места Велика, Горња Ржаница, Новшиће

- Урбанистичке планове и пројекте за дјелове простора/локације које ће се просторним планом утврдити као тачке од интереса за развој туризма и друге намене одрживог развоја подручја

- Одговарајуће урбанистичке акте за дозвољене радове на градњи и реконструкцији објеката на подручју Велике, Горње Ржанице , Новшића прије доношења просторног и урбанистичких планова, а прије свега за сеоска домаћинства и за објекте који непосредно служе очувању природе, спровођењу унутрашњег реда, научном и образовном раду и контроли посјетилаца (визиторски центар , волијера кућице за чуваре) .

С обзиром на надлежности у изради и доношењу просторних и урбанистичких планова, које су утврђене Законом о планирању и изградњи, НВО Клуб Велика ће покренути иницијативе за доношење одлука о изради наведених докумената преко надлежних органа и институција Црне Горе и општине Плав.

 

 

Приоритетни задатак :

- Уређење простора око сеоске цркве Св . Мученици Кирик и Јулита , и старе основне школе у Велици и на тај начин уз уређење околних сеоских домаћинстава у традиционалном стилу створити јединствену целину као важне тачке од интереса за очување традиције развој туризма и друге намене одрживог развоја подручја .

 

 

НAУЧНА ИСТРАЖИВАЊА И ОБРАЗОВАЊЕ

Научно-истраживачки и образовни рад су једна од значајних активности НВО Клуб Велика. Научна функција ће се реализовати кроз одговарајуће истраживачке пројекте, а образовна првенствено кроз обилазак подручја у оквиру екскурзионих програма, школа у природи, семинара, радионица и других облика едукације.

Главни задаци научног истраживања:

- Истраживања еколошких одлика (екосистема) подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића

- Морфохидролошка, палеонтолошка, биолошка и археолошка истраживања спелеолошких објекта, а посебно наставак спелеоморфолошких истраживања Тојине пећине

- Археолошка истраживања откривених налазишта и места на којима је индиковано постојање материјалних остатака ранијих културних епоха.

 

 

Главни задаци образовног рада:

- Анимирање образовних институција за организовање екскурзионих посјета, прихватање и вођење студената и студената у обилазак и разгледање;

- Израда и реализација програма за организовање наставе у природи за различите категорије учесника у погледу узраста и стручног профила;

- Организовање семинара, радионица, кампова и других облика образовања и стручног усавршавања у познавању и заштити природе и животне средине, културе, демографије и етнографије, народног градитељства, и др

- Пружање помоћи при прикупљању података и истраживањима везаним за израду дипломских, специјалистичких, магистарских и докторских радова;

- Заснивање сезонске (љетње и зимске) школе за младе таленте.

 

 

ПРИКАЗИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Приказивање вриједности подручја, односно интерпретација и промоција, представљају један од значајних задатака НВО Клуб Велика на остварењу циљева развоја и заштите овог подручја.

 

 

Главни задаци:

1. Стално медијско (дневне новине и часописи, радио, телевизија и интернет) промовисање напора, резултата и успеха на очувању и унапређењу стања подручја, његовог коришћења, као и проблема и тешкоћа на које наилазимо;

2. Учешће на научним и стручним скуповима и организовање таквих манифестација;

3. Снимање популарних, образовних и научних филмова;

4. Штампање годишњег билтена;

5. Штампање проспеката, лифета, приручника, упутстава и других публикација.

 

 

СAРAДЊА, ИЗГРАДЊА ДИЈАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА

НВО Клуб Велика сарађиваће и изграђивати партнерство са свим заинтересованим и надлежним организацијама и органима у општини Плав. Та сарадња обухвата различите облике формалних и неформалних аранжмана и заједничких активности са:

- Мјесним становништвом;

- Шумском управом у Плаву

- Организацијама спортских ловаца и риболоваца на територији општине

- Туристичким организацијама

- Општинском управом и службама;

- НВО и сличним организацијама у плавској општини,

- Заинтересованим физичким и правним лицима,

- НВО и сличним организацијама у суседним државама које имају заједничку државну границу са Црном Гором (општином Плав),

- НВО и сличним организацијама у иностранству.

Изузетно је значајна сарадња са Управом за шуме Црне Горе и Националним парком "Проклетије" као најкрупнијим корисницима природних ресурса на овом подручју.

УСЛОВИ (PESTEL) СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА

Могућност достизања постављених циљева анализирана је са становишта ситуационих услова, кроз упоредну оцену пожељног - оптималног и реалног - актуелног стања у меродавном окружењу.

П  (Political) - Политички услови, који омогућавају брзо и ефикасно решавање питања и предмета из активности НВО и других заинтересованих правних и физичких лица од стране надлежних органа и институција на државном и локалном нивоу, санкционисање непримерених и непрописних радњи и недвосмислену (политичку) подршку процесима усаглашавања јавног - општег, локалног и појединачног интереса зарад економског развоја и очувања животне средине овог подручја. Овај услов је сада недовољно испуњен, представља тешкоћу и хендикеп планирања и спровођења, а у средњорочном периоду очекује се битнији напредак у погледу обезбјеђења пуне политичке подршке процесу развоја подручја.

Е (Economic) - Економски услови, који подразумијевају трајно и стабилно финансирање предложених програма и пројеката економског развоја и очувања природне средине, само су дјелимично испуњени. Успјех више зависи од способности НВО и заинтересованих учесника да подстакну и активирају потенцијалне финансијске изворе, него механизама редовне планске расподјеле средстава буџета и фондова намијењених развоју и екологији, сходно предложеним пројектима и потребама исказаним кроз мјеродавне документе.

С (Sotial) - Социјални услови подразумевају еколошки свесно и одговорно локално становништво, са прихватљивим стандардом и добром перспективом живота. Подрује Велике, Горње Ржанице и Новшића одликује се релативно малом густином насељености, ниским породичним приходима и то претежно од пољопривреде и прераде дрвета, скромним и за нове развојне опције - као што је туризам, неопремљеним домаћинствима. Мада је сарадња Клуба Велика са становништвом у основи добра, многи сваку жељу за променама посматрају сумњичаво и са доста скептицизма.

Т (Tehological) - Технолошки услови, који подразумијевају опремљеност кадровима, пословним простором, другим објектима и средствима рада и телекомуникације, опремљеност подручја комуналном и саобраћајном инфраструктуром и уређеним местима и објектима за рекереацију и боравак посјетилаца, делимично су испуњени у дијелу инфраструктуре, али се очекује да ће се та питања успјешно рјешавати.

Е (Ecological) - Еколошка услови (висок квалитет чинилаца животне средине и поштовање стандарда тог квалитета, очуваност природних вриједности, смањен ризик од акцидената) на доста високом нивоу су, са изузетком неколико еколошких неподобности, првенствено везаних за физичко загађење водотокова.

Л (Legal) - Правни услови (заокружен сет закона и подзаконских аката који се односе на заштиту животне средине, коришћење природних богатстава, изградњу и уређење простора) знатним дијелом су испуњени, а у релативно блиском времену биће још потпуније ријешени, с обзиром на активности измјене постојећих или доношење нових закона и других прописа из поменутих области, усклађених са европским законодавством.

(SWOT) AНАЛИЗА

ПРЕДНОСТИ

1. Разноврсност и израженост природних вредности подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића (биодиверзитет, објекти геонаслеђа, естетика предјела)

2. Културна баштина (објекти, мјеста, предмети, обичаји, фоклор),

3. Воде Велике, Горње Ржанице и Новшића као енергетски потенцијал и есенцијални ресурс будућности,

4. Повољни агроеколошки услови за развој пољопривреде,

5. Атрактивни туристички мотиви и респективни потенцијал за развој туризма,

6. Значајно учешће земљишта у државној својини у укупној површини подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића и висок проценат шума и травних (необрадивих) површина,

7. Висок квалитет главних елемената животне средине, нетакнута природа, чистоћа ваздуха и вода, као предуслов за развој туризма и пољопривреде,

8. Близина магистралног пута и доста добра мрежа локалних саобраћајница,

9. Висок квалитетет шумског воћа и потенцијала за организовано узгајање бобичастог и другог воћа ,

10. Конституисање основних - почетних управљачких капацитета НВО КЛУБ ВЕЛИКА .

СЛАБОСТИ

1. Непостојање просторног и урбанистичких планова,

2. Непостојање смјештајних капацитета,

3. Скептицизам и неповерење мјесног становништва

4. Недостатак довољно квалификовахих људи за сегтменте туризма, заштите - мониторинга и пољопривреде.

5. Недовољан број чувара и стручног особља и непостојање објеката за њихов привремени смјештај и заштиту на терену,

6. Недостатак визиторских центара,

7. Непостојање пословних просторија НВО Клуб Велика,

8. Неуређеност и неопремљеност јавних површина и објеката за боравак и рекреацију посјетилаца,

9. Оскудица финансијских средстава за рад НВО Клуб Велика и непостојање стабилних извора финансирања,

10. Непостојање модерног информационог система као једног од кључних алата управљања подручјем и основом за вршење мониторинга,

ШAНСЕ - ПРИЛИКЕ

1. Очекивано доношење сета закона и других прописа усклађених са европским стандардима који се односе на заштиту животне редине, коришћење природних ресурса и уређење простора,

2. Усвојена стратегија одрживог развоја туризма општине Плав, у којој се налазе села Велика, Горња Ржаница и Новшиће.

3. Усвојена стратегија развоја туризма и планинског туризма Црне Горе 2010-2020. Очекивано јачање финансијске и друге подршке програмима и пројектима развоја еко и руралног туризма и других облика туризма,

4. Усвојене стратегије развоја пољопривреде и развоја шумарства и ширење могућности финансирања програма и пројеката руралног развоја, органске и друге одрживе пољопривредне производње, пошумљавања и других активности заштите земљишта и шума.

5. Подручје Велике, Горње Ржанице и Новшића је на ободу Националног парка Проклетије.

6. Повољан географски положај и могућност прекограничне сарадње.

7. Изградња ауто пута Бар - Бољаре - Београд и аутопута Неготин - Ниш - Приштина - Пећ - Чакор.

8. Изградња регионланих путева у непосредној близини Велике, Горње Ржанице и Новшића.

ПРИЈЕТЊЕ - РИЗИЦИ

1. Изостанак подршке од стране органа локалне самоуправе на спровођењу програма развоја и стварању партнерства са становништвом и другим корисницима простора,

2. Пасивност општине Плав на изради и доношењу потребних урбанистичких планова,

3. Фаворизовање или благонаклоно гледање од стране локалне самоуправе на поједине инвестиционе намере и активности које могу бити еколошки штетне,

4. Дуг период израде просторних планова (од одлучивања о изради до доношења) општине Плав, па и подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића.

5. Неадекватно поступање надлежних органа по рјешењима и другим актима еколошке, грађевинске и друге инспекције.

6. Веома слаба међусобна сарадња релевантних стручних и научних институција које врше истраживања и мониторинг на овом подручју.

ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ

TOWS матрица представља измијењену, другачије аранжиране SWOT матрицу која наглашава екстерно (спољње) окружење у односу на SWOT анализу - гдје је наглашено интерно (унутрашње) окружење. TOWS матрица представља погодан алат за идентификацију и избор најпогоднијих стратегија .

TOWS матрица

ШАНСЕ , ПРИЛИКЕ - О(PPOTRUNITIES)

ПРИЈЕТЊЕ , РИЗИЦИ - Т (HREATS)

СНАГЕ , ПРЕДНОСТИ - S(TRENGHTS)

СЛАБОСТИ - W(EAKNESSES)

S-O (MAXSI-MAKSI) стратегије које користе снаге/предности да максимизују пружене снашу.

S-T (MAXSI-MINI) стратегије које користе снаге/предности да минимизују ризике/опасности.

W-O (MINI-MAXSI) стратегије које минимизују слабости да би унаприједиле/повећале шансе.

W-T (MINI-MINI) стратегије које минимизују слабости и умањују/отклањају опасности.

Резултати SWOT анализе тестирани су кроз TOWS матрицу . Одабрана је S-T (MAXSI-MINI) стратегија која подразумијева одлучно и одговорно коришћење сопствених (унутрашњих) снага и предности за минимизирање (редуковање и елиминисање) спољних ризика и опасности. Сматра се најреалнијом варијантом за остварење циљева у периоду важења програма и у актуелном PESTEL (политичком, економском, социјалном, техничко-технолошком, еколошком и правном-законском) окружењу, приказаном у претходној ситуационој анализи.

Макси-макси стратегија оцењена је као преамбициозна (тиме и мање остварива), с обзиром на висок ниво неизвијесности у вези анализираних шанси (прилика, могућности), док су мини-макси и мини-мини стратегије одбачене као дефанзивне и неприкладне за остварење општег интереса утврђеног законом и оснивачким актом НВО Клуб Велика.

Могуће стратегије у оквиру SWOT/TOWS анализе идентификују се кроз одговор на следећа питања:

- Снаге (STRENGHTS) и Шансе (OPPOTRUNITIES) - SO: Како можете искористити ваше снаге да би сте експлоатисали предности пружених шанси?

- Снаге (STRENGHTS) и Опасности (THREATS) - ST: Како можете користити погодности ваших снага да би сте избегли активних и потенцијалне опасности?

- Слабости (WEAKNESSES) и Шансе (OPPOTRUNITIES) - WO: Како можете искористити своје шансе да би сте превазишли/надвладали слабости које сте искусили?

- Слабости (WEAKNESSES) и Опасности (THREATS) - WT: Како можете да умањите своје слабости и избјегнете опасности?

KAKO ЋЕМО ОСТВАРИТИ ПРОГРАМ

1. Динамика реализације

Програм рада за период 2013-2017, као средњорочни документ, остварује се кроз годишње програме рада којима се детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и активности, материјално - финансијски и организациони услови њиховог извршења.

Задаци средњорочног програма маркирају се као трајни/стални, хитни, приоритетни и одложени.

Трајни задаци: убрзавање одрживог, уравнотеженог и правичног економског развоја на основу расположивих природних ресурса, кроз унапређење постојећих добара, стварање амбијента стимулативног за развој предузетништва и привлачење домаћих и страних инвестиција. Заштита биодиверзитета и очување природних вриједности, воде, земљиште, шуме и друге области у којима се препозна могућност остваривања општег интереса; промоција и приказивање вриједности; сарадња са заинтересованим и надлежним учесницима реализације програма, односно спровођења заштите и одрживог развоја.

Хитни задаци, период: 2013-2014. година

1. активно учешће у изради и усвајању Просторног и урбанистичког плана општине Плав - предвиђено усвајање у априлу 2013,

2. израда правног основа за додјелу државног земљишта на Чакору за визиторски центар - грађевинска дозвола, израда техничке документације и обезбеђивање материјалних средстава за почетак изградње Центра,

3. испитивање могућности туристичке валоризације и техничка заштита Тојине пећине и осталих спелеолошких објеката,

4. испитивање могућности уређења и обележавања пјешачких стаза и уређења бициклистичких стаза и њихово повезивање са постојећом стазом ТТ3,

5. испитивање могућности стварања заштићеног подручја природе у атару села Велика (Бјелуха, Шиповачка гора, Ваганичка гора)

6. испитати могућност закључивања споразума о сарадњи са Министарством пољопривреде, који би требало да нам омогући пуну информисаност о државним развојним пројектима, субвенцијама, већем присуству саветодавних служби на нашем подручју и интеракцију са пољопривредним произвођачима и сл.

7. Опремање ђака компјутерима у основној школи у Велици

8. Обезбјеђивање пословних просторија НВО Клуб Велика

9. Штампање проспеката, лифета, приручника, упутстава и других публикација

Приоритетни задаци, период: 2013-2015. година:

• изградња визиторског центра и уређење чакорског превоја

• мастер план развоја подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића;

• програм руралног развоја подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића;

• програм развоја туризма подручја Велике, Горње Ржанице и Новшића;

• програм развоја пољопривреде Велике, Горње Ржанице и Новшића;

• обележавање и уређење пјешачких и бициклистичких стаза,

• уређење Тојине пећине за туристичке посјете

• обележавање и уређење заштићеног подручја природе

Одложени задаци, период 2015-2017. године:

• уређење других локалитета од значаја за рекреацију и туризам,

• адаптација осталих спелеолошких објеката за туристичку посету,

• чување заштићеног природног добра, теренски надзор над спровођењем утврђеног режима заштите

• одржавање уређеног простора/стазе, ознаке, ограде и итд

• образовни и научноистраживачки рад,

• евиденција објеката народног градитељства и других културних вриједности, регистри и спискови флоре и фауне, итд

СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Носилац програма и непосредни извршилац или учесник већине планираних задатака је НВО Клуб Велика. Међутим, корпоративно управљање, као водећи програмски принцип, претпоставља активну улогу већег броја субјеката који се укључују у програм у оквиру обављања своје дјелатности, вршења службених радњи и јавних овлашћења или као извођачи радова у различитим комерцијалним аранжманима.

Од заинтересованих страна или сарадника на реализацији програма могу се издвојити:

- мјесно становништво.

- министарстава надлежна за послове животне средине, руралног развоја, урбанизма и изградње објеката, саобраћаја, просвете, науке, културе, пољопривреде, шумарства и водопривреде, рударства и енергетике, финансија, економије и регионалног развоја.

- Туристичка организација Црне Горе и општинске туристичке организације;

- Општина Плав са својим службама и јавним предузећима;

- Републички геодетски завод и општинска служба за катастар непокретности;

- Завод за заштиту природе Црне Горе;

- Државна јавна предузећа и привредна друштва,

- Научне и образовне институције (биолошки, шумарски, географски, планерски и други факултети и институти),

- Спелеошка удружења и планинарска друштва,

- Регионални завод за заштиту споменика културе,

- РХМЗ;

- Ловачки савез Црне Горе, ловачка и удружења спортских риболоваца,

- Физичка и правна лица заинтересована и регистрована за развој пољопривреде и туризма;

Посебно важан чинилац реализације програма и партнер је месно становништво. Програм је у основним садржајима управо сачињен "за" и "са" тим становништвом. Такође, кроз планиране развојне програме и практичне примере на њима заснованих пројеката отклониће се неверица тих људи да туризам удружен са пољопривредом и уз уважавање и очување природног и културно-историјског блага, може донијети економски просперитет и социо-демографски напредак.

OЦЈЕНА ЕФЕКАТА И УСПЈЕШНОСТИ ПРОГРАМА

За оцјену ефеката и успјешности програма рада нијесу утврђене посебне методе и поступци. Користиће се као погодни механизми који су на располагању: годишње планирање и извјештавање.

Ипак, са практичног становишта, за нас је основни критеријум оцјене успешности програма испуњеност циљева, док као индикатори те оцене служе програмски задаци, односно њихова заступљеност и степен реализације. Програм рада може се оцијенити успешним уколико неки задатак и није извршен, али само под условом да то није довело до неповољних и штетних промјена, а тиме и до одступања од циљева. У годишњим програмима могу се планирати послови који нијесу предвиђени средњорочним програмом ако су у складу са програмским циљевима.

Међутим, уколико ванредни програмски задаци постану бројни или такви да одступају од задатих циљева програма рада, онда је потребно извршити ревизију програма. Ревизији, по правилу, претходе промене аката и докумената који се односе на циљеве и субјекте рада и финансирање.

Основана су очекивања да се поједини програмски задаци, које реализују НВО Клуб Велика или други заинтересовани учесници, финансирају из средстава буџета државе преко Министарства пољопривреде и руралног развоја, Министарства одрживог развоја и туризма и Министарства саобраћаја, поморства и телекомуникација. Такође, програм рада подразумијева и пројекте за чије се суфинансирање може очекивати и подршка Министарства просвјете и спорта, Министарства науке и Министарства културе.

Од осталих извора, очекују се улагања приватника у сопствене пројекте развоја туризма и пољопривреде (предвиђених програмом), донаторска улагања домаћих и иностраних физичких лица и организација.